Banner Viadrina

Współpraca polsko-niemiecka przy wykonywaniu sankcji o charakterze pieniężnym

Program konferencji                     wzor-plakatu_konferencje_logo-ORA1 ©tagung3

 

W dniu 24 października 2013 r. w Collegium Polonicum odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Współpraca polsko-niemiecka przy wykonywaniu sankcji o charakterze pieniężnym” zorganizowana przez Katedrę Polskiego Prawa Karnego  w ramach Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach.

Głównym przedmiotem rozważań była Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Akt ten umożliwia wykonywanie wyroków skazujących na grzywny oraz inne sankcje pieniężne także za granicą, gdzie nie sięga władza krajowych urzędników egzekucyjnych. Ta nowa, wprowadzona przez Polskę w 2008 r. oraz przez Niemcy w 2010 r. regulacja została poddana analizie pod kątem funkcjonalności z punktu widzenia zajmujących się tą materią praktyków.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich oraz niemieckich sądów i prokuratur, a także delegaci polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz niemieckiego Federalnego Urzędu Sprawiedliwości, co sprzyjało nawiązaniu kontaktów między organami obu współpracujących ze sobą krajów. Uczestnicy przedstawili w wygłaszanych referatach dane statystyczne obrazujące ilość wniosków o wykonanie sankcji pieniężnych za granicą oraz odsetek skutecznie wykonanych kar, a także wskazywali na problemy, jakie napotkali w ciągu kilku lat stosowania omawianego instrumentu prawnego. Zwrócono uwagę na dość sformalizowaną procedurę polską dotyczącą przekazywania wyroków do wykonania w Niemczech oraz na nieskuteczność wykonywania w Polsce kar niemieckich ze względu na stosunki majątkowe sprawcy oraz brak zgody ze strony Niemiec na zamianę grzywny na pracę społeczną lub zastępczą karę pozbawienia wolności. Już w dyskusjach wymieniono kilka propozycji rozwiązań tychże zagadnień, lecz wymagają one jeszcze dodatkowego opracowania naukowego. Przewidywana jest publikacja naukowa zawierająca referaty uczestników oraz wyniki poszczególnych dyskusji.

IMG_9758 ©tagung IMG_9763 ©tagung
IMG_9769 ©tagung IMG_9773 ©tagung
IMG_9785 ©tagung IMG_9796 ©tagung
IMG_9801 ©tagung IMG_9803 ©tagung
IMG_9810 ©tagung IMG_9821 ©tagung
IMG_9876 ©tagung IMG_9965 ©tagung