Banner Viadrina

Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osob miedzy Polska a Niemcami

Program konferencji                   Ankündigung ©LS Polnisches Strafrecht


W procesie postępującej europeizacji współpracy sądowej organy karnego wymiaru sprawiedliwości wyposażone zostały m.in. w nowe, bardziej efektywne instrumenty ścigania i wykonywania kar. Nadążanie za zmianami wprowadzanych drogą decyzji ramowych reform stanowi poważne wyzwanie dla krajowych organów. Tytułem przykładu wymienić można daleko idące obowiązki wzajemnego uznawania rozstrzygnięć zagranicznych, których wydanie ze względu na znaczne różnice w sytuacji prawnej w państwie uznania nie zawsze byłoby możliwe oraz brak wypracowanych, jednolitych praktyk i wiedzy o sposobie działania współpracujących organów. Mimo powyższych przeszkód organy zobowiązane są udzielić pomocy prawnej w stosunkowo krótkim terminie i na podstawie krajowych przepisów implementujących, które niejednokrotnie różnią się od przepisów obowiązujących w innym państwie członkowskimi UE. Jednocześnie znacznie ograniczone zostały podstawy odmowy pomocy prawnej oraz swoboda decyzyjna właściwych organów.

Planowana konferencja ma umożliwić wymianę doświadczeń między przedstawicielami zawodów prawniczych z Polski i z Niemiec. Podstawą dyskusji uczyniona zostanie Decyzja ramowa dot. europejskiego nakazu aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami. Sprawozdania uczestników i dotychczasowe doświadczenia z nowymi instrumentami współpracy w sprawach karnych pomóc mają w naświetleniu różnic i problemów pojawiających się w praktyce współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Wymiana doświadczeń ma ukazać przyczyny występujących trudności w stosowaniu instrumentu pod kątem zastosowania w praktyce, gwarantowanych standardów prawnych oraz wpływu na sytuację prawną dotkniętych osób. Celem konferencji jest szukanie rozwiązań, które wpłynąć mogą na polepszenie polsko-niemieckiej współpracy.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną wybrani przedstawiciele organów włączonych w międzynarodową współpracę w sprawach karnym w Polsce i w Niemczech. Aby zagwarantować różnorodność spojrzeń i wymienianych doświadczeń wśród zaproszonych osób znajdą się: polscy i niemieccy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz inni odpowiedzialni za pomoc prawną w sprawach karnych urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiedzialność za naukową stronę konferencji przejmą profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wprowadzające referaty i przewidziane dyskusje sprzyjać mają identyfikacji problemów pojawiających się w stosowaniu instrumentu międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, jakim jest europejski nakaz aresztowania, oraz wypracowaniu funkcjonujących w praktyce rozwiązań. Konferencja zamknięta zostanie publikacją wystąpień i streszczeniem dyskusji w języku polskim i niemieckim.

Konferenz_klein_3 ©LS Polnisches Strafrecht Konferenz_klein_4 ©LS Polnisches Strafrecht
Konferenz_klein_1 ©LS Polnisches Strafrecht Konferenz_klein_5 ©LS Polnisches Strafrecht

Konferenz_klein_2 ©LS Polnisches Strafrecht


Konferenz_klein_6 ©LS Polnisches Strafrecht

Konferenz_klein_7 ©LS Polnisches Strafrecht Konferenz_klein_8 ©LS Polnisches Strafrecht

Konferenz_klein_9 ©LS Polnisches Strafrecht