Banner Viadrina

Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w Europie


Konferencja naukowa w dniu 16.03.2018

Program Konferencja

Dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości karnej kluczowe jest prawidłowe obsadzanie stanowisk sędziowskich. Ostatnie reformy w Polsce zmierzają do radykalnej zmiany procedury wyboru sędziów. Podnoszone są zarzuty, iż reformy te ograniczają niezależność sądów oraz niezawisłość sędziowską. Celem planowanego projektu badawczego jest zbadanie kryteriów i procedury wyboru sędziów w wybranych państwach europejskich. W szczególności analizie zostanie poddanie regulacje obowiązujące w Austrii, Anglii, Holandii, Francji, Niemczech i Szwajcarii. Przedmiotem badania będą nie tylko regulacje rangi ustawowej, lecz także wymogi konstytucyjne. W szczególności uwzględnione zostanie, jaki wpływ na wybór sędziów mają politycy w państwach europejskich. Na podstawie tych regulacji zastaną poddane ocenie reformy wyboru sędziów w Polsce. Na 16.03.2018 r. planowana jest konferencja naukowa, której celem jest zebrania materiału empirycznego.

 

                            1 ©M. Malolepszy
2 ©M. Malolepszy 3 ©M. Malolepszy 4 ©M. Malolepszy
                         5 ©M. Malolepszy         6 ©M. Malolepszy