Banner Viadrina

Psychoterapia ambulatoryjna w praktyce wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Celem projektu jest zbadanie prawnych możliwości orzekania i wykonywania psychoterapii ambulatoryjnej wobec sprawców czynów zabronionych w prawie karnym oraz skuteczności psychoterapii ambulatoryjnej jako środka resocjalizacji. Projekt ma charakter prawnoporównawczy oraz empiryczny. Przedmiotem zainteresowania projektu będą nie tylko regulacje polskiego, ale również niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego prawa karnego. Istotnym elementem projektu będzie również poznanie aktualnej praktyki orzekania i wykonywania psychoterapii ambulatoryjnej. W tym celu przewidziane są spotkania z przedstawicielami praktyki wymiaru sprawiedliwości (sędziami, kuratorami) oraz środowiska psychologów i psychoterapeutów. W oparciu o przeprowadzone badania oraz rozmowy z praktykami opracowane zostaną rozwiązania stanowiące podstawę do przygotowania konkretnych i kompleksowych propozycji zmian obecnego stanu prawnego mających na celu usprawnienie obecnego systemu orzekania i wykonywania psychoterapii ambulatoryjnej wobec sprawców czynów zabronionych w polskim prawie karnym.