Banner Viadrina

Zwalczanie mowy nienawiści w internecie w Polsce i w Europie

Celem projektu jest zbadanie środków mających na celu zwalczanie mowy nienawiści w internecie występujących w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich. Analizie zostaną poddane nie tylko odpowiednie regulacje prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, ale zbadana zostanie również skuteczność ich stosowania w praktyce. Przedmiotem zainteresowania projektu będą również środki prewencyjne służące zapobieganiu mowy nienawiści w internecie. Szczególny nacisk położony zostanie na zbadanie rozwiązań niemieckich oraz obowiązującej od 2007 r. ustawy o poprawie egzekwowania prawa w serwisach społecznościowych (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz). W oparciu o przeprowadzone badania prawnoporównawcze przedstawione zostaną wnioski służące wypracowaniu rozwiązań ustawowych mających na celu skuteczne zwalczanie coraz bardziej powszechnego i niebezpiecznego zjawiska mowy nienawiści w internecie.