Banner Viadrina

Efektywne zwalczanie przestępczości granicznej na granicy polsko-niemieckiej

 

Katedra:                           Katedra polskiego prawa karnego

Tytuł projektu:                 Efektywne zwalczanie przestępczości granicznej na granicy polsko-niemieckiej

Kierownictwo projektu:  Prof. dr hab. Maciej Małolepszy

Rodzaj projektu:              Projekt katedry

Finansowanie:                 Środki własne

Rozpoczęcie projektu:   01.10.2014

Zamknięcie projektu:      01.10.2019

Opis projektu w języku polskim:

Projekt ma na celu kompleksowe przedstawienie współpracy policyjnej między Polską i Niemcami. Badania prowadzone będą równolegle na dwóch obszarach tematycznych. Po pierwsze przeanalizowany zostanie fenomen przestępczości granicznej – zarówno w aspekcie prawnym, jak i socjologicznym. Poszukiwane tu będą odpowiedzi na następujące pytania: co należy rozumieć pod pojęciem „przestępczość graniczna”? Gdzie leżą jej przyczyny? Na jaką skalę występuje?

Po drugie zarysowana zostanie koncepcja efektywnego zwalczania przestępczości granicznej. Aktualny stan badań nie pozwala na jej całościowe przedstawienie, gdyż zależeć ona będzie od wyników badań nad przyczynami przestępczości granicznej. Niemniej jednak ta część projektu ukierunkowana jest na podstawy prawne polsko-niemieckej współpracy policyjnej, zakotwiczone na płaszczyźnie multi- i bilateralnej oraz krajowej. W centrum zainteresowań znajdą się przy tym postanowienia nowo zawartej umowy z dnia 15 maja 2014 roku o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, której ratyfikacji oczekuje się po obu stronach Odry w połowie 2015 roku. Badania prowadzone w tym obszarze zmierzają do ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za kooperację oraz wskazania form współpracy i uprawnień przysługujących funkcjonariuszom, jak również zasad realizacji zadań na terenie obcego państwa. Ponadto zidentyfikowane zostaną te regulacje prawne, które utrudniają efektywne zwalczanie przestępczości granicznej. Analiza prawnoporównawcza przepisów wewnątrzkrajowych pozwoli przy tym określić wpływ różnic systemowych na współpracę policyjną. W końcu poruszone zostaną wątpliwości natury konstytucyjnej, które mogą zrodzić się na skutek rozszerzenia form kooperacji oraz uprawnień.

Za metody badawcze posłużą wykładnia przepisów, komperatystyka prawnicza oraz badania empiryczne. Uwzględnione zostaną nie tylko regulacje prawa karnego, w tym procesowego, lecz również prawa policyjnego oraz konstytucyjnego Polski i Niemiec. Rozważania osadzone zostaną w kontekście unijnym.

W Katedrze powstaje aktualnie praca doktorska pod roboczym tytułem: „Rechtliche Aspekte der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen zur Gefahrenabwehr, Strafverhinderung und Strafverfolgung“. Na jesień 2015 roku planowana jest konferencja poświęcona wybranym aspektom współpracy policyjnej.

Wyniki projektu badawczego mają umożliwić przedstawienie aktualnego stanu przestępczości granicznej i środków jej zwalczania oraz przyczynić się do znalezienia rozwiązań służących polepszeniu polsko-niemieckiej kooprecji na omawianym polu. Gotowość udziału w projekcie zgłosiło już wielu karnistów. Wkrótce powstanie grupa badawcza.