Banner Viadrina

Aktualności

 

Projekt naukowy „Psychoterapia ambulatoryjna w praktyce wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”

Celem projektu jest zbadanie prawnych możliwości orzekania i wykonywania psychoterapii ambulatoryjnej wobec sprawców czynów zabronionych w prawie karnym oraz skuteczności psychoterapii ambulatoryjnej jako środka resocjalizacji. Projekt ma charakter prawnoporównawczy oraz empiryczny. Przedmiotem zainteresowania projektu będą nie tylko regulacje polskiego, ale również niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego prawa karnego. Istotnym elementem projektu będzie również poznanie aktualnej praktyki orzekania i wykonywania psychoterapii ambulatoryjnej. W tym celu przewidziane są spotkania z przedstawicielami praktyki wymiaru sprawiedliwości (sędziami, kuratorami) oraz środowiska psychologów i psychoterapeutów. W oparciu o przeprowadzone badania oraz rozmowy z praktykami opracowane zostaną rozwiązania stanowiące podstawę do przygotowania konkretnych i kompleksowych propozycji zmian obecnego stanu prawnego mających na celu usprawnienie obecnego systemu orzekania i wykonywania psychoterapii ambulatoryjnej wobec sprawców czynów zabronionych w polskim prawie karnym.

Publikacja

Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2020.

Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2019.

[Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich]
Recenzja NJ 3/2020

Projekt naukowy „Zwalczanie mowy nienawiści w internecie w Polsce i w Europie”

Celem projektu jest zbadanie środków mających na celu zwalczanie mowy nienawiści w internecie występujących w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich. Analizie zostaną poddane nie tylko odpowiednie regulacje prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, ale zbadana zostanie również skuteczność ich stosowania w praktyce. Przedmiotem zainteresowania projektu będą również środki prewencyjne służące zapobieganiu mowy nienawiści w internecie. Szczególny nacisk położony zostanie na zbadanie rozwiązań niemieckich oraz obowiązującej od 2007 r. ustawy o poprawie egzekwowania prawa w serwisach społecznościowych (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz). W oparciu o przeprowadzone badania prawnoporównawcze przedstawione zostaną wnioski służące wypracowaniu rozwiązań ustawowych mających na celu skuteczne zwalczanie coraz bardziej powszechnego i niebezpiecznego zjawiska mowy nienawiści w internecie.