Banner Viadrina

Aktualności

Projekt naukowy „Zwalczanie mowy nienawiści w internecie w Polsce i w Europie”

Celem projektu jest zbadanie środków mających na celu zwalczanie mowy nienawiści w internecie występujących w Polsce oraz w wybranych państwach europejskich. Analizie zostaną poddane nie tylko odpowiednie regulacje prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, ale zbadana zostanie również skuteczność ich stosowania w praktyce. Przedmiotem zainteresowania projektu będą również środki prewencyjne służące zapobieganiu mowy nienawiści w internecie. Szczególny nacisk położony zostanie na zbadanie rozwiązań niemieckich oraz obowiązującej od 2007 r. ustawy o poprawie egzekwowania prawa w serwisach społecznościowych (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz). W oparciu o przeprowadzone badania prawnoporównawcze przedstawione zostaną wnioski służące wypracowaniu rozwiązań ustawowych mających na celu skuteczne zwalczanie coraz bardziej powszechnego i niebezpiecznego zjawiska mowy nienawiści w internecie.

Publikacja

Transgraniczne pozyskiewanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich in niemieckich organów ścigania, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2018 (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka).

Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden, (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka, Michael Soiné), Berlin: Logos Verlag, 2018.
[Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania]