Banner Viadrina

Kierownik Katedry

1_Wudarski_Arkadiusz_2091 ©A.Wudarski

Prof. Dr. iur. Arkadiusz Wudarski


Adres:
Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego
oraz Komparatystyki Prawa
Collegium Polonicum 147
ul. Tadeusza Kościuszki 1
69-100 Słubice

Tel. (PL):  + 48 61 829 6841
Tel. (DE):  + 49 335 5534 16 6841

e-mail:  wudarski[at]europa-uni.de
www:  wudarski.euProfil naukowy

Kierownik Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (od 2010 r.), a także profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
(od 2023 r.); wcześniej kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (2014 – 2022), oraz Grupy Badawczej Europejskiego Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010 – 2014).

Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat oraz habilitacja z nauk prawnych
na Uniwersytecie w Hamburgu (promotor: Prof. Dr. P. Mankowski); venia legendi z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparatystyki prawa; nabycie w Polsce  uprawnień równoważnych wynikających z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych (dyscyplina prawo, specjalizacja: prawo cywilne, komparatystka prawa); magister filologii germańskiej oraz pedagogiki;
tłumacz przysięgły; adwokat.

Stypendysta polskich, niemieckich, austriackich, szwajcarskich i amerykańskich instytucji, w tym m.in. Fundacji im.Alexandra von Humboldta (AvH), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP program HOMING), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Fundacji im. Konrada Adenauera (KAS), Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN), Austriackiej Centrali Wymiany Akademickiej (ÖAD), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Narodowego Centrum Nauki (NCN program OPUS), Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA program im. Bekkera),  Collegium Helveticum (UZH/ETH/ZHdK), Fundacji Kościuszkowskiej (TKF).

Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Visiting professor na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012/2013) oraz Państwowym Uniwersytecie im.
Ivane Javakhishvili w Tibilisi (2023); prezydent Polsko-Gruzińskiego Towarzystwa Prawniczego (ქართველ და პოლონელ იურისტთაასოციაცია); wiceprezes (2016 – 2019) oraz sekretarz generalny (2013 – 2016) Stowarzyszenia Polskich Humboldtczyków – Societas Humboldtiana Polonorum.

Członek kuratorium Stowarzyszenia Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (FOWI) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, Stowarzyszenia Profesorów Prawa Cywilnego Krajów Niemieckojęzycznych (ZLV), Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (IACL), Amerykańskiego Towarzystwa Prawa Porównawczego (ASCL) oraz Akademii Europejskiej (AE).

Członek Rady Programowej czasopism: „Studia Iuridica”, „Rejent”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Comparative Law Review”, „Studia Prawnicze”,  Prawo międzynarodowe i problemy intergracji – „Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” [Azerbejdżan, Baku], Gruzińsko-Niemieckie Czasopismo Prawa Porównawczego – „შედარებითისამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი” [Gruzja, Tbilisi], the Scientific Journal of the Caucasus International University – “კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი” [Gruzja, Tbilisi].

Recenzent czasopism: „Transformacje Prawa Prywatnego”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, „Forum Prawnicze”, „Kenyatta University Journal of Children’s Rights” (KUJCR), „International Journal of Law, Policy and the Family”, Cambridge.

Wykłady gościnne między innymi w Austrii, Azerbejdżanie, Chinach, Gruzji, Kenii, Korei Południowej, Nepalu, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, USA.

Publikacje naukowe w języku angielskim, białoruskim, chorwackim, czeskim, francuskim, gruzińskim, koreańskim, rumuńsku, nepalskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, węgierskim oraz włoskim.

Staże i badania naukowe na Uniwersytetach w Hamburgu, Osnabrück, Oxfordzie, Waszyngtonie D.C.
(GWU Law School), Wiedniu (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu), Zurichu (UZH, Collegium Helveticum UZH/ETH/ZHdK) oraz w Miami (University of Miami, School of Law).

Biegły sądowych z zakresu prawa obcego (niemieckiego). Opinie prawne dla niemieckiego, polskiego oraz austriackiego Wymiaru Sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego międzynarodowego.

Zainteresowania naukowe: europejskie prawo prywatne, polskie i niemieckie prawo rodzinne, rzeczowe, spadkowe, bankowe i ubezpieczeniowe, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o notariacie, a także kultura prawna, europeizacja i komparatystyka prawa prywatnego.​


Publikacje

Lista publikacji w formacie PDF

7 Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, Herausgeber, 783 S.

[Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, redaktor, s. 783.]

Buchumschlag [jpg]
Inhaltsverzeichnis [pdf]
Flyer [pd]

Recenzje

Arnet R., ZBGB Nr 3/2019 S. 173 – 176 (Schweiz)
Bieranowski A., Rejent nr 8(316) z 2017, s. 118-126 (Polen)
Böhringer W., NotBZ 11.2016, S. 439 (Deutschland)
Böttcher R., ZfR 1.2017 S. 44 (Deutschland)
Ernst H., Zbornik PFZ No. 67(2) 2017, p. 351-354 (Kroatien)
Golaczynski J., Italian Law Journal, No. 2.2017 (Italien)
Hudrik J., PR 7.2017, S. 259 (Tschechien)
Kandel T.R., GPR 5.2018, S. 219-220 (Deutschland)
Keller R., RpflStud 6.2016 S. 174-175 (Deutschland)
Knetsch J., RTDciv - 201801, p. 250-252 (Frankreich)
Menne M., DNotZ Heft 6_2017, S. 479-480 (Deutschland)
Pfäffli R., Der bernische Notar Nr. 1 2017 S. 22-23 (Schweiz)
Pfäffli R., Jusletter, 27.2.2017 (Schweiz)
Rodriques-Rosado B., Anuario de Derecho Civil 2017 S. 845-848 (Spanien)
Verheye B. TPR 2018, p. 1552 - 1554 (Belgien)

6 Polska Komparatystyka Prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 2016, redaktor naukowy, s. 969.
5 Księgi wieczyste w ujęciu komparatystycznym, „Rejent“ – zeszyt specjalny nr 5/2015, redaktor naukowy, s. 227.
4 Quaestiones de Qualitate Vitae – W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne, Frankfurt (Oder), Częstochowa, Osnabrück 2014, redaktor, s. 1024.
3 Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier-Verlag, München 2012, Herausgeber mit Ch. von Bar, 791 S.

[Niemcy i Polska w europejskiej wspólnocie prawnej, Wydawnictwo Sellier, Monachium 2012, redakcja wraz z Ch. von Bar, s. 791.]
2 Ius est ars boni et aequi – Festschrift für Stanislawa Kalus, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2010, Herausgeber mit M. Habdas, 726 S.

[Ius est ars boni et aequi – Księga jubileuszowa dla Stanisławy Kalus, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt/M. 2010, redakcja wraz z M. Habdas, s. 726.]
1 Der Pfandbrief und sein Treuhänder. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum polnischen und deutschen Recht, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2006, Monografie, 529 S.

[List zastawny i jego powiernik. Komparatystyczna analiza prawa polskiego i niemieckiego, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt/M. 2006, Monografia, s. 529.]

ico-doc ©D.Żywalewski

54

ბიოლოგიური და სამართლებრივი მამის უფლებათა ურთიერთმიმართება ქართულ სამართალში - შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი, შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 10/2021, 1–21, (ვუდარსკი, ა ./ სირდაძე, ლ).

[Spannungsverhältnis zwischen biologischer und rechtlicher Vaterschaft im georgischen Recht – rechtsvergleichende Analyse, Deutsch-Georgische Zeitschrift für Rechtsvergleichung 10/2021, S. 1–21, mit Lado Sirdadze].

ico-doc ©D.Żywalewski

53

Pater est quem nuptiae demonstrant w Szwajcarii – ujęcie komparatystyczne, „Studia Iridica”, tom 88/2021, s. 456–472.

[Pater est quem nuptiae demonstrant in der Schweiz – rechtsvergleichende Untersuchung, „Studia Iuridica” Band 88/2021, S. 456–472].

ico-doc ©D.Żywalewski

52

Niemiecki proces alimentacyjny, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, tom 83 zeszyt 3 (2021), s. 373 – 389.

[Der deutsche Unterhaltsprozess, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, Band 83 Heft Nr. 3 (2021), S. 373 – 389].

ico-doc ©D.Żywalewski

ico-doc ©D.Żywalewski

51

Amerykański model dostępu powierniczego do zasobów cyfrowych, „Forum Prawnicze” nr 3 (65) /2021, s. 19 – 36.

[არკადიუშ ვუდარსკი, რწმუნებულების ფარგლებში ციფრულ აქტივებზე წვდომის წესების ჩამოყალიბება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 1/2022, 15-31].

[Forming Principles of Fiduciary Access to Digital Assets in the United States, “German-Georgian Journal for Comparative Law” 1/2022, S. 15-31].

ico-doc ©D.Żywalewski

50

Kształtowanie się zasad dostępu do zasobów cyfrowych w ramach zarządu powierniczego w Stanach Zjednoczonych, Forum Prawnicze 1/2020, s. 3 - 21.
ico-doc ©D.Żywalewski 49 Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2019, s. 157 – 174.
48 Digitalisierung des deutschen Notariats – eine rechtsvergleichende Betrachtung, [in:] SNV – Schweizerischer Notarenverband (Hrsg.), Aktuelle Themen zur Notariatspraxis, 4. Schweizerischer Notariatskongress, Bern 2018, S. 164 – 212, mit O. Szerkus.

[Digitalizacja niemieckiego notariatu – ujęcie prawnoporównawcze, [w:] SNV – Szwajcarski Związek Notariuszy (wyd.), Aktualne zagadnienia z praktyki notarialnej, 4 Kongres Notariatu Szwajcarskiego, Berno 2018, s. 164 – 212, z O. Szerkus].
47 Prawo odkupu w Niemczech, [w:] A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (red.), Z badań nad prawem prywatnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, seria prawo Nr 207,Księga Pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kochowi, Poznań 2017, s. 565 - 582.
46 Wina w wyroku rozwodowym konieczność czy anachronizm? – rozważania z perspektywy prawa niemieckiego, [w:] M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk i M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 1277 – 1290.
45 Nadużycie prawa przez poszkodowanego w fazie likwidacji szkód w praktyce ubezpieczeniowej – perspektywa porównawcza, [w:] A. Wudarski (red.), Polska Komparatystyka Prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 2016, s. 177 – 199 z P. Sikorą.
44 Die Effektivität der polnischen Grundbuchführung im Wandel, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 551 – 613.

[Efektywność polskiego sposobu prowadzenia ksiąg wieczystych w obliczu zmian, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 551 – 613.
43 Zur Entwicklung des Grundbuchs in Europa mit Schwerpunkten Österreich und Deutschland, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 471 – 493, mit W. Ogris und A. Barański.

[O rozwoju księgi wieczystej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Austrii i Niemczech, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 471 – 493, wraz z W. Ogris i A. Barański].
42 Der öffentliche Glaube als Bestandteil des österreichischen Grundbuchsystems. Eine Funktionsanalyse mit rechtsvergleichenden Anmerkungen, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 287 – 313, mit R. Cierpiał-Magnor.

[Rękojmia wiary publicznej jako część składowa austriackiego systemu ksiąg wieczystych. Analiza funkcjonalna z uwagami prawnoporównawczymi, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 287 – 313, wraz z R. Cierpiał-Magnor].
41 Das Grundbuch als Instrument zur Verdinglichung der Schuldrechte? Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des Mietrechts, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 171 – 202, mit A. Barański.

[Księga wieczysta jako instrument do urzeczowiania praw obligacyjnych? Analiza prawnoporównawcza na przykładzie prawa najmu, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 171 – 202, wraz z A. Barański].
40 Das Grundbuch in der Registerwelt. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und polnischen Grundbuch im europäischen Kontext, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 23 – 81.

[Księga wieczysta w świecie rejestrów. Komparatystyczna analiza niemieckiej i polskiej księgi wieczystej w kontekście europejskim, [w:] A. Wudarski (Wyd.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 23 – 81].
39 Kompjuterizacija zemljišnih knjiga u poljskom i hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu / collected papers of Zagreb Law Faculty, vol. 65 (2015) s. 5 – 54 z T. Josipović.

[Komputeryzacja księgi wieczystej w prawie polskim i chorwackim, Wydawnictwo Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu nr 65(2015) s. 5 – 54, wraz z T. Josipović].
38 Jawność formalna ksiąg wieczystych w Niemczech, [w:] A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne, jawność i interoperacyjność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 311 – 333.
37 Wpis wzmianki a funkcja ochronna niemieckiej księgi wieczystej, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 129 – 160 z R. Böttcher.
36 Rola ksiąg wieczystych oraz notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w polskim i niemieckim systemie prawnym – zagadnienia wybrane, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 87 – 127 z A. Oleszko.
35 Usuwanie wad tytułów prawnych jako funkcja angielskiego Land Register – perspektywa porównawcza, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 49 – 85 z S. Cooper.
34 Kształtowanie funkcji ochronnej rejestru nieruchomości w Szkocji. Studium prawno-porównawcze, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 17 – 47 z K. Reid.
33 Funktionswandel des elektronischen Grundbuchsystems in Polen, „Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (WiRO) Nr. 2/2015, S. 33 – 39; siehe auch Le registre foncier « transparent » au service de la protection du marché immobilier?, „Revue Trimestrielle de Droit Immobilier“ / RTDI N° 2/2015, S. 71 – 76; „European Property Law Journal“ (EPLJ), 2015 Nr. 4(1), s. 1 – 19.

[Zmiana funkcji elektronicznego systemu ksiąg wieczystych w Polsce, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO) nr 2/2015, str. 33 – 39 zobacz też: Le registre foncier « transparent » au service de la protection du marché immobilier?, francuskie czasopismo prawnicze “Revue Trimestrielle de Droit Immobilier”, RTDI N° 2/2015, s. 71 – 76; także w: „European Property Law Journal” (EPLJ), 2015 nr 4(1), s. 1 – 19].
32 Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva, Rekodifikace & praxe nr 1/2015, s. 14 – 20, z E. Dobrovolná.

[Wybrane zagadnienia dotyczące jawności formalnej katastru nieruchomości w Republice Czeskiej a księgi wieczyste w Polsce w świetle rekodyfikacji czeskiego prawa prywatnego, czeskie czasopismo prawnicze „Rekodifikace & praxe“ nr 1/2015, s. 14 – 20, wraz z E. Dobrovolná].
31 Die Universalität des Grundbuchs als Ausdruck der Ordnungsfunktion. Die Eintragungs­pflicht des öffentlichen Immobilieneigentums als Beitrag zur Verwirklichung der Ordnungsfunktion des polnischen Grundbuchs, [in:] N. Witzleb, R. Ellger, P. Mankowski, H. Merkt, O. Remien (Hrsg.), Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2014, S. 1261 – 1286.

[Powszechność księgi wieczystej jako wyraz funkcji porządkującej. Obowiązek wpisu publicznej własności nieruchomości jako przyczynek do urzeczywistnienia funkcji porządkującej polskiej księgi wieczystej, [w:] N. Witzleb, R. Ellger, P. Mankowski, H. Merkt, O. Remien (red.), Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Dieter’a Martiny, Wydawnictwo Mohr Siebeck, Tybinga 2014, s. 1261 – 1286].
ico-doc ©D.Żywalewski ОТКРЫТЫЙ ХАРАКТЕР ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ.
ico-doc ©D.Żywalewski 30 Jawność ksiąg wieczystych. Analiza prawno-porównawcza w kontekście europejskim, [w:] A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko (red.), Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa 2014, s. 444 – 468.
ico-doc ©D.Żywalewski 29 Ustalenie i weryfikacja pochodzenia a poczucie jakości życia – zagadnienia wybrane w ujęciu prawnoporównawczym, [w:] A. Wudarski (red.), Quaestiones de Qualitate Vitae – W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne, Frankfurt (Oder), Częstochowa, Osnabrück 2014, s. 147 – 180; zob. też „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 2/2014, s. 285 – 322.

ico-doc ©D.Żywalewski УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ — ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, РОССИЯ.
28 Verfassungswidriges europäisches Internationales Verfahrensrecht, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) Nr. 3/2013, S. 278 – 282; siehe auch: polnische Zeitschrift für Verfassungsrecht „Przegląd Prawa Konstytucyjnego“ Nr. 2/2013, S. 229 – 241, mit M. Stürner.

[Niekonstytucyjne europejskie międzynarodowe prawo procesowe, niemieckie czasopismo prawnicze “Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” (IPRax) nr 3/2013, s. 278 – 282, zobacz też: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego“ nr 2/2013, s. 229 – 241, wraz z M. Stürner].
27 Das Fehlen der subjektiven Geschäftsgrundlage im deutschen, polnischen und europäischen Privatrecht, [in:] Ch. von Bar, A. Wudarski (Hrsg.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier-Verlag, München 2012, S. 159 – 191, mit P. Mankowski.

[Brak subiektywnej podstawy czynności prawnej w niemieckim, polskim i europejskim prawie prywatnym, [w:] Ch. von Bar, A. Wudarski (red.), Niemcy i Polska w europejskiej wspólnocie prawnej, Wydawnictwo Sellier, Monachium 2012, s. 159 – 191].
ico-doc ©D.Żywalewski გარიგების სუბიექტური საფუძვლის არარსებობა გერმანულ, პოლონურ, ქართულ და ევროპულ კერძო სამართალში.
26 Aktuelle Fragen des Familienrechts in Deutschland und in Polen im europäischen Kontext, [in:] Ch. von Bar, A. Wudarski (Hrsg.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier-Verlag, München 2012, S. 565 – 615.

[Aktualne problemy prawa rodzinnego w Niemczech i Polsce w kontekście europejskim, [w:] Ch. von Bar, A. Wudarski (red.), Niemcy i Polska w europejskiej wspólnocie prawnej, Wydawnictwo Sellier, Monachium 2012, s. 565 – 615].
25 Auf dem Weg zum EDV-Grundbuch, „Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (WiRO) Teil II: Nr. 6/2011, S. 176 – 181.

[Na drodze ku elektronicznej księdze wieczystej, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz. 2: nr 6/2011, s. 176 – 181].
24 Auf dem Weg zum EDV-Grundbuch, „Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (WiRO) Teil I: Nr. 5/2011, S. 139 – 145.

[Na drodze do elektronicznej księgi wieczystej, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz.1: nr 5/2011, s. 139 – 145].
23 Das formelle Publizitätsprinzip des Grundbuchs, [in:] A. Wudarski, M. Habdas (Hrsg.), Ius est ars boni et aequi – Festschrift für Stanislawa Kalus, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2010, S. 629 – 698.

[Jawność formalna księgi wieczystej, [w:] A. Wudarski, M. Habdas (red.), Ius est ars boni et aequi – Księga jubileuszowa dla Stanisławy Kalus, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt/M. 2010, s. 629 – 698.]
ico-doc ©D.Żywalewski 22 Umowa zabezpieczająca jako surogat akcesoryjności długu gruntowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 2/2010, s. 433 – 491.
21 Wandelschuldverschreibungen als Bereicherungsgegenstand im polnischen Recht, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Nr. 12/2009, S. 359 – 363.

[Obligacje zamienne jako przedmiot wzbogacenia w prawie polskim, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO) nr 12/2009, s. 359 – 363.]
20 Die verfassungswidrige Rechtsstellung des polnischen Gerichtsassessors, Deutsch-Polnische Juristen–Zeitschrift (DPJZ) Nr. 3/2009, S. 33 – 34; siehe auch: Die Rechtsstellung des polnischen Gerichtsassessors für verfassungswidrig erklärt, Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 5 – 6/2007, S. 483 – 485.

[Niekonstytucyjny status prawny polskiego asesora sądowego, niemieckie czasopismo prawnicze “Deutsch-Polnische Juristen–Zeitschrift” (DPJZ) nr 3/2009, str. 33 – 34; zobacz też: Status prawny polskiego asesora sądowego uznany za niezgodny z Konstytucją, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO) nr 5 – 6/2007, s. 483 – 485.]
19 Der Zugang zur Umweltinformation in Polen, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ) Nr. 2/2009, S. 6 – 13, mit A. Buch.

[Dostęp do informacji o środowisku w Polsce, niemieckie czasopismo prawnicze “Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” (DPJZ) nr 2/2009, s. 6 – 13, wraz z A. Buch.]
18 10 Jahre Pfandbriefsystem, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil II: 

Nr. 2/2009, S. 51 – 56.

[10 lat hipotecznych listów zastawnych, niemieckie czasopismo prawnicze “Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), część 2: nr 2/2009, s. 51 – 56.]
17 10 Jahre Pfandbriefsystem, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil I:

Nr. 1/2009, S. 15 – 20.

[10 lat systemu listów zastawnych, niemieckie czasopismo prawnicze “Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), częsć 1: nr 1/2009, s. 15 – 20.]
16 A bizalmi vagyonkezelès elemei a magyar ès a lengyel jogban, külösnös tekintettel az új magyar Pkt.-ra, Bibliotheca Juridica, Budapest 2009, S. 219 – 225, mit Balázs Bodzási.

[Elementy powiernictwa w prawie węgierskim i polskim ze szczególnym uwzględnieniem nowego węgierskiego kodeksu cywilnego, Bibliotheca Juridica, Budapeszt 2009, s. 219 – 225, wraz z Balázs Bodzási.]
15 Die polnische Rechtsanwaltschaft im Wandel, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 5 – 6/2007, S. 485 – 487.

[Polska adwokatura w obliczu zmian, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO), nr 5 – 6/2007, s. 485 – 487.]
ico-doc ©D.Żywalewski 14 W poszukiwaniu konstrukcji eurohipoteki, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 1/2009, s. 207 – 240; zob. także [w:] P. Chmielnicki, E. Książek, K. Winiarski (red.), Polska w Unii Europejskiej – 50 rocznica powstania UE i 3 rocznica przystąpienia Polski do UE, Częstochowa 2008, s. 299 – 314.
ico-doc ©D.Żywalewski 13 Wspólny System Odniesienia – na drodze do Europejskiego Kodeksu Cywilnego?, [w:] P. Chmielnicki, E. Książek, K. Winiarski (red.), Współczesne problemy w administracji publicznej, Częstochowa 2008, s. 59 – 78.
12 Die Unabhängigkeit des Pfandbrieftreuhänders nach dem polnischen Recht, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil II: Nr. 11/2007, S. 327 – 332.

[Niezależnosć powiernika listu zastawnego w prawie polskim, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz. 2: nr 11/2007, s. 327 – 332.]
11 Die Unabhängigkeit des Pfandbrieftreuhänders nach dem polnischen Recht, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil I: Nr. 10/2007, S. 289 – 294.

[Niezależność powiernika listu zastawnego w prawie polskim, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz. 1: nr 10/2007, s. 289 – 294.]
ico-doc ©D.Żywalewski 10 Wybrane aspekty prawa sprzedaży towarów konsumpcyjnych, „Rejent” nr 8/2004, s. 46 – 71, wraz z P. Mankowski, B. Schneider.
ico-doc ©D.Żywalewski 9 Podstawy prawne działalności banków hipotecznych, Prawo Bankowe nr 11/2003, s. 83 – 95.
8 Das polnische Gesetz über Pfandbriefe und Hypothekenbanken, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Nr. 6/2003, S. 179 – 186, mit R. Cierpiał.

[Polska ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO) nr 6/2003, s. 179 – 186, wraz z R. Cierpiał.]
ico-doc ©D.Żywalewski 7 Odpowiedzialność za szkody prenatalne na tle orzecznictwa sądów niemieckich i austriackich, Palestra: nr 5 – 6/2003, s. 171 – 180.
ico-doc ©D.Żywalewski 6 Doręczanie pism procesowych w ujęciu prawnoporównawczym, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/2003, s. 877 – 915, 937 – 952.
5 Zabezpieczenie wierzytelności w prawie niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem długu gruntowego, [w:] XI Ogólnopolskie Dni Prawnicze, Katowice 2003, s. 25 – 33.
ico-doc ©D.Żywalewski 4 Ausgewählte Fragen der Sicherung der Forderungen von Pfandbriefen im polnischen Recht – de lege lata und de lege ferenda, [in:] Sicherung von Forderungen und deren Befriedigung, VII. Rechtstage von Luby, Slovak Academy of Sciences, Smolenice – Trnava 2002, S. 133 – 152.

[Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczenia wierzytelności z hipotecznych listów zastawnych w polskim prawie – de lege lata i de lege ferenda, [w:] Zabezpieczenie roszczeń i ich zaspokojenie, VII Dni Prawnicze w Luby, Słowacka Akademia Nauk, Smolenice – Trnava 2002, str. 133 – 152.]
3 Das Rundfunkrecht in Polen, Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, Teil II: Nr. 4/2002, S. 261 – 269, mit R. Rittler.

[Prawo mediów publicznych w Polsce, austriackie czasopismo “Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht”, cz. 2: nr 4/2002, s. 261 – 269, wraz z R. Rittler.]
2 Das Rundfunkrecht in Polen, Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, Teil I: Nr. 3/2002, S. 186 – 190, mit R. Rittler.

[Prawo mediów publicznych w Polsce, austriackie czasopismo “Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht”, cz. 1: nr 3/2002, s. 186 – 190, wraz z R. Rittler.]
1 Instytucja doręczenia w prawie Unii Europejskiej, Gubernaculum et Administratio: nr 2/2002, s. 135 – 155.

14 Bericht zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts”, „Rechtspfleger-Studienhefte“ Nr. 6/2014 S. 187 – 189, mit P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.

[Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Księga wieczysta w Europie XXI wieku“, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechtspfleger-Studienhefte” nr 6/2014 str. 187 – 189, wraz z P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.]
13 Bericht zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Grundbuchfunktionen im europäischen Rechtsvergleich”, „Rechtspfleger-Studienhefte“ Nr. 5/2014, S. 163 – 165, mit P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.

[Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej “Funkcje ksiąg wieczystych w europejskiej komparatystyce prawnej”, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechtspfleger-Studienhefte” nr 5/2014, str. 163 – 165, wraz z: P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.]
ico-doc ©D.Żywalewski 12 Sprawozdanie z Polsko-Niemieckiej Konferencji Prawników w Osnabrück, „Monitor Prawniczy” nr 21/2010, s. 1157 – 1158 z M. Krzymuskim.
11 Verfassungsgerichtshof stoppt Lustrationsgesetz, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 1 – 2/2007, S. 2 – 4.

[Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ustawę lustracyjną, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO), nr 1 – 2/2007, s. 2 – 4.]
10 Pełnomocnik z wyboru a nie z nakazu, „Rzeczpospolita”, 11.1.2007 r., nr 9 (7606) C 4, z J. Dawidem.
9 Koszty zastępstwa adwokackiego, od kiedy dolicza się VAT?, „Rzeczpospolita”, 24.1.2006 r., nr 20 (7314) C 4, z J. Dawidem.
8 Tłumacz publiczny. Projekt ustawy. Wolny zawód dla znających języki, „Gazeta Prawna”, 31.12.2003 r. – 1.1.2004 r., nr 253 (1109).
7 Modernisierung des Grundbuchs in Polen, Bericht, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 6/2003, S. 402 – 404.

[Modernizacja księgi wieczystej w Polsce. Sprawozdanie, niemieckie czasopismo prawnicze “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO) nr 6/2003, s. 402 – 404.]
6 Bericht über den 11. Polnischen Juristentag – Katowice 2003, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 5/2003, S. 355 – 357.

[Sprawozdanie z 11. Polskiego Dnia Prawniczego – Katowice 2003, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO) nr 5/2003, s. 355 – 357.]
5 Czy narodziny dziecka mogą wyrządzić szkodę w majątku rodziców?, „Rzeczpospolita”, 6.5.2002 r., nr 104 C4.
4 Regulacja związków partnerskich w Unii Europejskiej i w Polsce, „Gazeta Prawna”, 2.4.2002, nr 64 (669).
3 Najnowsze zmiany w przepisach o doręczaniu pism sądowych w Niemczech, „Gazeta Prawna”, 12.2.2002 r., nr 30 (635).
2 Projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej o szczególnych, skierowanych przeciwko określonym osobom i organizacjom środkach restrykcyjnych do zwalczania terroryzmu międzynarodowego, „Gazeta Prawna”, 13.11.2001, nr 145 (574).
1 Nowa regulacja doręczenia w Unii Europejskiej,
„Rzeczpospolita”, 3.8.2001 r., nr 180 C 4.

7 Katarzyna Guzenda, Verbraucherrechte bei Lieferung einer vertragswidrigen Ware nach deutschem und polnischem Recht; eine rechtsvergleichende Untersuchung vor dem Hintergrund der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2007, Schriftenreihe Studien: Studien zur Rechtswissenschaft, Band 201), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ) Nr. 2/2010, S. 36 – 38.
6 Michael Kiedrowski, Kündigungsschutz im polnischen Arbeitsrecht – ein Struktur­vergleich mit dem deutschen Recht (Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2007, Studienreihe: Arbeitsrechtliche Forschungsergebnisse, Band 94), Deutsch-Polnische Juristen–Zeitschrift (DPJZ) Nr. 1/2010, S. 41 – 43.
ico-doc ©D.Żywalewski 5 Romana Cierpiał, Polnisches Immobilienrecht – zivilrechtliche Aspekte (Die Reihe des Center of Legal Competence – BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, Wien/Graz 2006), Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 1 – 2/2007, S. 77 – 80.
ico-doc ©D.Żywalewski 4 Monika Jaschinska, Polnische und deutsche Grundpfandrechte im Vergleich (Schriften zum Internationalen Recht Band 139 – Duncker & Humblot, Berlin 2004), Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 6/2006, S. 433 – 435.
ico-doc ©D.Żywalewski 3 Wojciech Dajczak, Hans-Georg Knothe (Hrsg.), Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte Band 49 – Duncker & Humbolt, Berlin 2005), Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 4/2006, S. 292 – 296.
2 Martin Schauer (Hrsg.), Grundeigentum und Sicherheiten in Lettland, Wien/Graz 2003, Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 3/2004, S. 199 – 202.
ico-doc ©D.Żywalewski 1 Ulrich Drobnig, Marianne Roth, Alexander Trunk (Hrsg.), Mobiliarsicherheiten in Osteuropa, Berlin 2002, Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 3/2003, S. 208 – 211.

13 Das Gesetz vom 6. September 2001 über den Zugang zur öffentlichen Information, Gesetzblatt vom 8. Oktober 2001 (Dz.U. 2001 Nr. 112, Pos. 1198 mit Änderungen) – deutsche Übersetzung des polnischen Gesetzes: „Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”, Dz.U. z dnia 8 października 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112, pos. 1198 ze zm.), Rechtsstand Juni 2010 mit A. Buch.
ico-doc ©D.Żywalewski 12 Cel i metoda pracy Grupy Studyjnej do spraw Europejskiego Kodeksu Cywilnego – polnische Übersetzung des Aufsatzes von Mary-Rose McGuire: „Ziel und Methode der Study Group on a European Civil Code” (ZfRV Nr. 10/2006, S. 163 – 174), polnische Studien zum Privatrecht „Studia Prawa Prywatnego” Nr. 2/2009, S. 23 – 37 mit Z. Dzianok.
11 Das Gesetz vom 14. Februar 2003 über die Übertragung des Grundbuchinhalts in die Struktur des im elektronischen System geführten Grundbuchs; Gesetzblatt vom 11. März 2003 (Dz.U. 2003 Nr. 42, Pos. 363) – deutsche Übersetzung des polnischen Gesetzes: „Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym” Dz.U. z dnia 11 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 42, pos. 363), Rechtsstand Juni 2009, 6 S.
10 Między projektem naukowym a politycznym kształtowaniem woli: funkcje i struktura Wspólnego Systemu Odniesienia – polnische Übersetzung des Vortrages von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian von Bar: „Zwischen wissenschaftlichem Entwurf und politischer Willensbildung: Funktionen und Struktur des Gemeinsamen Referenzrahmens” (gehalten vom 13. bis 15. Oktober 2008 an der Kardynał Stefan Wyszyński Universität in Warszawa, Jan Długosz-Universität in Częstochowa und an der Schlesischen Universität in Katowice), polnische Zeitschrift für Privatecht „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Nr. 2/2009, S. 65 – 78.
9 Das Gesetz vom 27. Juli 2002 über die besonderen Bedingungen des Verbrauchsgüterkaufs und über die Änderung des Zivilgesetzbuches; Gesetzblatt vom 5. September 2002 (Dz.U. 2002 Nr. 141, Pos. 1176) – deutsche Übersetzung des polnisches Gesetzes: „Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego”, Dz.U. z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, pos. 1176), Rechtsstand August 2007, [in:] DPJV, Deutsch – Polnische Gesetz – Datenbank (http://www.de-iure-pl.org/), 7 S., mit B. Schneider.
8 Das Gesetz vom 29. August 1997 über Pfandbriefe und Hypothekenbanken; Gesetzblatt vom 21. November 1997 in der einheitlichen Fassung vom 28. April 2003 (Dz.U. 2003 Nr. 99, Pos. 919) – deutsche Übersetzung des polnisches Gesetzes: „Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych” Dz.U. z dnia 21 listopada 1997 r. tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 99, pos. 919), Rechtsstand August 2007, [in:] DPJV, Deutsch – Polnische Gesetz – Datenbank (http://www.de-iure-pl.org/), 26 S.
7 Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1348/2000 o doręczaniu pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich – polnische Übersetzung der Verordnung des EU-Rates Nr. 1348/2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, polnische Zeitschrift für Privatecht „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Nr. 4/2003, S. 937 – 952.
6 Der Zusammenhang zwischen der Wirksamkeit der Sicherung und dem Wert des Sicherungsgegenstandes aus der Sicht des polnischen und europäischen Rechts – deutsche Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. St. Kalus: „Związek pomiędzy pewnością zabezpieczenia a wartością przedmiotu zabezpieczenia w świetle prawa polskiego i europejskiego”, [in:] Sicherung von Forderungen und deren Befriedigung, VII. Rechtstage von Luby, Smolenice / Trnava 2002, S. 97 – 106; Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 1/2003, S. 24 – 30.
5 Unterschiede in der Reaktion der Polen auf Arbeitslosigkeit – deutsche Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. R. Derbis: „O różnicach doświadczania braku pracy przez Polaków“, Universität Mannheim, Oktober 2002.
4 Prawo radiofonii i telewizji w Polsce w świetle standardów europejskich – polnische Übersetzung des Buches von C. Banasińki, R. Rittler, M. Kolasiński: „Das Rundfunkrecht in Polen im Lichte der europäischen Standards“, Wirtschaftsuniversität Wien, Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI) mit dem polnischen KiK-Verlag, Warszawa 2001, 250 S.
ico-doc ©D.Żywalewski 3 Dziecko jako przyczyna odszkodowawcza – polnische Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. F. Bydlinski: „Kind als Schaden“, Verlag der Universität von Schlesien „Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego“, Katowice 2000, S. 23 – 32.
ico-doc ©D.Żywalewski 2 Błąd w prawie austriackim – polnische Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. F. Bydlinski: „Irrtumsrecht im österreichischen Recht”, polnische Zeitschrift für Privatecht „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Nr. 1/2000, S. 5 – 17.
ico-doc ©D.Żywalewski 1 Mozart a prawo małżeńskie jego czasów – polnische Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. W. Ogris: „Mozart und das Eherecht seiner Zeit”, [in:] Z dziejów prawa, część II Katowice 1999, wissenschaftliche Studien der Universität von Schlesien „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego“ Nr. 1735, S. 124 – 133.

katedra_PL-190px ©EUV