Banner Viadrina

Kierownik Katedry

1_Wudarski_Arkadiusz_2091 ©A.Wudarski

Prof. Dr. iur. Arkadiusz Wudarski


Adres:
Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego
oraz Komparatystyki Prawa
Collegium Polonicum 147
ul. Tadeusza Kościuszki 1
69-100 Słubice

Tel. (PL):  + 48 61 829 6841
Tel. (DE):  + 49 335 5534 16 6841

e-mail:  wudarski[at]europa-uni.de
www:  wudarski.euProfil naukowy

Kierownik Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (od 2010 r.), a także Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (od 2014 r.), wcześniej grupy badawczej europejskiego prawa prywatnego i komparatystyki prawa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010 – 2014).

Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat oraz habilitacja z nauk prawnych na Uniwersytecie w Hamburgu (promotor: Prof. Dr. P. Mankowski); venia legendi z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparatystyki prawa; nabycie w Polsce  uprawnień równoważnych wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych (dyscyplina prawo, specjalizacja: prawo cywilne, komparatystka prawa); magister filologii germańskiej oraz pedagogiki; tłumacz przysięgły; adwokat.

Stypendysta m.in. Fundacji im. Alexandra von Humboldta w European Legal Studies Institute (ELSI) na Uniwersytecie w Osnabrück (2008 – 2010); Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program HOMING), Narodowego Centrum Nauki (program OPUS), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Konrada Adenauera, Polsko-Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (program im. Bekkera) oraz austriackich i niemieckich programów wymiany naukowej (ÖAD, DAAD). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego; senior fellow w Collegium Helveticum (UZH/ETH/ZHdK).

Visiting professor na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012/2013); Wiceprezes (2016 – 2019) oraz Sekretarz Generalny (2013 – 2016) Stowarzyszenia Polskich Humboldtczyków – Societas Humboldtiana Polonorum; członek kuratorium Stowarzyszenia Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (FOWI) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Członek Rady Programowej czasopism: „Rejent”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Comparative Law Review”, „Studia Prawnicze”, „Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” [Azerbejdżan, Baku] oraz „შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი [Gruzja, Tbilisi]. Recenzent czasopism: „Transformacje Prawa Prywatnego”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, „Forum Prawnicze”.

Wykłady gościnne w Austrii, Azerbejdżanie, Chinach, Gruzji, Kenii, Niemczech, Polsce, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, USA. Publikacje naukowe w języku angielskim, chorwackim, czeskim, francuskim, gruzińskim, niemieckim, polskim, rosyjskim. Staże i badania naukowe na Uniwersytetach w Hamburgu, Osnabrück, Oxfordzie, Waszyngtonie, D.C. (GWU Law School), Wiedniu (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu) oraz w Zurichu (UZH, Collegium Helveticum UZH/ETH/ZHdK).

Biegły sądowych z zakresu prawa obcego (niemieckiego). Opinie prawne dla polskiego i niemieckiego Wymiaru Sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego międzynarodowego.

Zainteresowania naukowe: europejskie prawo prywatne, polskie i niemieckie prawo rodzinne, rzeczowe, spadkowe, bankowe i ubezpieczeniowe, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o notariacie, a także europeizacja i komparatystyka prawa prywatnego.


Publikacje

Lista publikacji w formacie PDF

7 Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, Herausgeber, 783 S.

[Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, redaktor, s. 783.]

Buchumschlag [jpg]
Inhaltsverzeichnis [pdf]
Flyer [pd]

Recenzje

Arnet R., ZBGB Nr 3/2019 S. 173 – 176 (Schweiz)
Bieranowski A., Rejent nr 8(316) z 2017, s. 118-126 (Polen)
Böhringer W., NotBZ 11.2016, S. 439 (Deutschland)
Böttcher R., ZfR 1.2017 S. 44 (Deutschland)
Ernst H., Zbornik PFZ No. 67(2) 2017, p. 351-354 (Kroatien)
Golaczynski J., Italian Law Journal, No. 2.2017 (Italien)
Hudrik J., PR 7.2017, S. 259 (Tschechien)
Kandel T.R., GPR 5.2018, S. 219-220 (Deutschland)
Keller R., RpflStud 6.2016 S. 174-175 (Deutschland)
Knetsch J., RTDciv - 201801, p. 250-252 (Frankreich)
Menne M., DNotZ Heft 6_2017, S. 479-480 (Deutschland)
Pfäffli R., Der bernische Notar Nr. 1 2017 S. 22-23 (Schweiz)
Pfäffli R., Jusletter, 27.2.2017 (Schweiz)
Rodriques-Rosado B., Anuario de Derecho Civil 2017 S. 845-848 (Spanien)
Verheye B. TPR 2018, p. 1552 - 1554 (Belgien)

6 Polska Komparatystyka Prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 2016, redaktor naukowy, s. 969.
5 Księgi wieczyste w ujęciu komparatystycznym, „Rejent“ – zeszyt specjalny nr 5/2015, redaktor naukowy, s. 227.
4 Quaestiones de Qualitate Vitae – W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne, Frankfurt (Oder), Częstochowa, Osnabrück 2014, redaktor, s. 1024.
3 Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier-Verlag, München 2012, Herausgeber mit Ch. von Bar, 791 S.

[Niemcy i Polska w europejskiej wspólnocie prawnej, Wydawnictwo Sellier, Monachium 2012, redakcja wraz z Ch. von Bar, s. 791.]
2 Ius est ars boni et aequi – Festschrift für Stanislawa Kalus, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2010, Herausgeber mit M. Habdas, 726 S.

[Ius est ars boni et aequi – Księga jubileuszowa dla Stanisławy Kalus, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt/M. 2010, redakcja wraz z M. Habdas, s. 726.]
1 Der Pfandbrief und sein Treuhänder. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum polnischen und deutschen Recht, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2006, Monografie, 529 S.

[List zastawny i jego powiernik. Komparatystyczna analiza prawa polskiego i niemieckiego, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt/M. 2006, Monografia, s. 529.]

ico-doc ©D.Żywalewski

54

ბიოლოგიური და სამართლებრივი მამის უფლებათა ურთიერთმიმართება ქართულ სამართალში - შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი, შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 10/2021, 1–21, (ვუდარსკი, ა ./ სირდაძე, ლ).

[Spannungsverhältnis zwischen biologischer und rechtlicher Vaterschaft im georgischen Recht – rechtsvergleichende Analyse, Deutsch-Georgische Zeitschrift für Rechtsvergleichung 10/2021, S. 1–21, mit Lado Sirdadze].

ico-doc ©D.Żywalewski

53

Pater est quem nuptiae demonstrant w Szwajcarii – ujęcie komparatystyczne, „Studia Iridica”, tom 88/2021, s. 456–472.

[Pater est quem nuptiae demonstrant in der Schweiz – rechtsvergleichende Untersuchung, „Studia Iuridica” Band 88/2021, S. 456–472].

ico-doc ©D.Żywalewski

52

Niemiecki proces alimentacyjny, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, tom 83 zeszyt 3 (2021), s. 373 – 389.

[Der deutsche Unterhaltsprozess, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, Band 83 Heft Nr. 3 (2021), S. 373 – 389].

ico-doc ©D.Żywalewski

ico-doc ©D.Żywalewski

51

Amerykański model dostępu powierniczego do zasobów cyfrowych, „Forum Prawnicze” nr 3 (65) /2021, s. 19 – 36.

[არკადიუშ ვუდარსკი, რწმუნებულების ფარგლებში ციფრულ აქტივებზე წვდომის წესების ჩამოყალიბება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 1/2022, 15-31].

[Forming Principles of Fiduciary Access to Digital Assets in the United States, “German-Georgian Journal for Comparative Law” 1/2022, S. 15-31].

ico-doc ©D.Żywalewski

50

Kształtowanie się zasad dostępu do zasobów cyfrowych w ramach zarządu powierniczego w Stanach Zjednoczonych, Forum Prawnicze 1/2020, s. 3 - 21.
ico-doc ©D.Żywalewski 49 Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2019, s. 157 – 174.
48 Digitalisierung des deutschen Notariats – eine rechtsvergleichende Betrachtung, [in:] SNV – Schweizerischer Notarenverband (Hrsg.), Aktuelle Themen zur Notariatspraxis, 4. Schweizerischer Notariatskongress, Bern 2018, S. 164 – 212, mit O. Szerkus.

[Digitalizacja niemieckiego notariatu – ujęcie prawnoporównawcze, [w:] SNV – Szwajcarski Związek Notariuszy (wyd.), Aktualne zagadnienia z praktyki notarialnej, 4 Kongres Notariatu Szwajcarskiego, Berno 2018, s. 164 – 212, z O. Szerkus].
47 Prawo odkupu w Niemczech, [w:] A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (red.), Z badań nad prawem prywatnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, seria prawo Nr 207,Księga Pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kochowi, Poznań 2017, s. 565 - 582.
46 Wina w wyroku rozwodowym konieczność czy anachronizm? – rozważania z perspektywy prawa niemieckiego, [w:] M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk i M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 1277 – 1290.
45 Nadużycie prawa przez poszkodowanego w fazie likwidacji szkód w praktyce ubezpieczeniowej – perspektywa porównawcza, [w:] A. Wudarski (red.), Polska Komparatystyka Prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 2016, s. 177 – 199 z P. Sikorą.
44 Die Effektivität der polnischen Grundbuchführung im Wandel, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 551 – 613.

[Efektywność polskiego sposobu prowadzenia ksiąg wieczystych w obliczu zmian, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 551 – 613.
43 Zur Entwicklung des Grundbuchs in Europa mit Schwerpunkten Österreich und Deutschland, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 471 – 493, mit W. Ogris und A. Barański.

[O rozwoju księgi wieczystej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Austrii i Niemczech, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 471 – 493, wraz z W. Ogris i A. Barański].
42 Der öffentliche Glaube als Bestandteil des österreichischen Grundbuchsystems. Eine Funktionsanalyse mit rechtsvergleichenden Anmerkungen, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 287 – 313, mit R. Cierpiał-Magnor.

[Rękojmia wiary publicznej jako część składowa austriackiego systemu ksiąg wieczystych. Analiza funkcjonalna z uwagami prawnoporównawczymi, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 287 – 313, wraz z R. Cierpiał-Magnor].
41 Das Grundbuch als Instrument zur Verdinglichung der Schuldrechte? Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des Mietrechts, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 171 – 202, mit A. Barański.

[Księga wieczysta jako instrument do urzeczowiania praw obligacyjnych? Analiza prawnoporównawcza na przykładzie prawa najmu, [w:] A. Wudarski (red.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 171 – 202, wraz z A. Barański].
40 Das Grundbuch in der Registerwelt. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und polnischen Grundbuch im europäischen Kontext, [in:] A. Wudarski (Hrsg.), Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts, Duncker & Humbolt Verlag, Berlin 2016, S. 23 – 81.

[Księga wieczysta w świecie rejestrów. Komparatystyczna analiza niemieckiej i polskiej księgi wieczystej w kontekście europejskim, [w:] A. Wudarski (Wyd.), Księga wieczysta w Europie XXI wieku, Wydawnictwo Duncker & Humbolt, Berlin 2016, s. 23 – 81].
39 Kompjuterizacija zemljišnih knjiga u poljskom i hrvatskom pravu, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu / collected papers of Zagreb Law Faculty, vol. 65 (2015) s. 5 – 54 z T. Josipović.

[Komputeryzacja księgi wieczystej w prawie polskim i chorwackim, Wydawnictwo Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu nr 65(2015) s. 5 – 54, wraz z T. Josipović].
38 Jawność formalna ksiąg wieczystych w Niemczech, [w:] A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne, jawność i interoperacyjność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 311 – 333.
37 Wpis wzmianki a funkcja ochronna niemieckiej księgi wieczystej, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 129 – 160 z R. Böttcher.
36 Rola ksiąg wieczystych oraz notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w polskim i niemieckim systemie prawnym – zagadnienia wybrane, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 87 – 127 z A. Oleszko.
35 Usuwanie wad tytułów prawnych jako funkcja angielskiego Land Register – perspektywa porównawcza, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 49 – 85 z S. Cooper.
34 Kształtowanie funkcji ochronnej rejestru nieruchomości w Szkocji. Studium prawno-porównawcze, „Rejent” – Zeszyt specjalny nr 5/2015, s. 17 – 47 z K. Reid.
33 Funktionswandel des elektronischen Grundbuchsystems in Polen, „Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (WiRO) Nr. 2/2015, S. 33 – 39; siehe auch Le registre foncier « transparent » au service de la protection du marché immobilier?, „Revue Trimestrielle de Droit Immobilier“ / RTDI N° 2/2015, S. 71 – 76; „European Property Law Journal“ (EPLJ), 2015 Nr. 4(1), s. 1 – 19.

[Zmiana funkcji elektronicznego systemu ksiąg wieczystych w Polsce, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO) nr 2/2015, str. 33 – 39 zobacz też: Le registre foncier « transparent » au service de la protection du marché immobilier?, francuskie czasopismo prawnicze “Revue Trimestrielle de Droit Immobilier”, RTDI N° 2/2015, s. 71 – 76; także w: „European Property Law Journal” (EPLJ), 2015 nr 4(1), s. 1 – 19].
32 Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva, Rekodifikace & praxe nr 1/2015, s. 14 – 20, z E. Dobrovolná.

[Wybrane zagadnienia dotyczące jawności formalnej katastru nieruchomości w Republice Czeskiej a księgi wieczyste w Polsce w świetle rekodyfikacji czeskiego prawa prywatnego, czeskie czasopismo prawnicze „Rekodifikace & praxe“ nr 1/2015, s. 14 – 20, wraz z E. Dobrovolná].
31 Die Universalität des Grundbuchs als Ausdruck der Ordnungsfunktion. Die Eintragungs­pflicht des öffentlichen Immobilieneigentums als Beitrag zur Verwirklichung der Ordnungsfunktion des polnischen Grundbuchs, [in:] N. Witzleb, R. Ellger, P. Mankowski, H. Merkt, O. Remien (Hrsg.), Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2014, S. 1261 – 1286.

[Powszechność księgi wieczystej jako wyraz funkcji porządkującej. Obowiązek wpisu publicznej własności nieruchomości jako przyczynek do urzeczywistnienia funkcji porządkującej polskiej księgi wieczystej, [w:] N. Witzleb, R. Ellger, P. Mankowski, H. Merkt, O. Remien (red.), Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Dieter’a Martiny, Wydawnictwo Mohr Siebeck, Tybinga 2014, s. 1261 – 1286].
ico-doc ©D.Żywalewski ОТКРЫТЫЙ ХАРАКТЕР ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ.
ico-doc ©D.Żywalewski 30 Jawność ksiąg wieczystych. Analiza prawno-porównawcza w kontekście europejskim, [w:] A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko (red.), Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa 2014, s. 444 – 468.
ico-doc ©D.Żywalewski 29 Ustalenie i weryfikacja pochodzenia a poczucie jakości życia – zagadnienia wybrane w ujęciu prawnoporównawczym, [w:] A. Wudarski (red.), Quaestiones de Qualitate Vitae – W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne, Frankfurt (Oder), Częstochowa, Osnabrück 2014, s. 147 – 180; zob. też „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 2/2014, s. 285 – 322.

ico-doc ©D.Żywalewski УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ — ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, РОССИЯ.
28 Verfassungswidriges europäisches Internationales Verfahrensrecht, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) Nr. 3/2013, S. 278 – 282; siehe auch: polnische Zeitschrift für Verfassungsrecht „Przegląd Prawa Konstytucyjnego“ Nr. 2/2013, S. 229 – 241, mit M. Stürner.

[Niekonstytucyjne europejskie międzynarodowe prawo procesowe, niemieckie czasopismo prawnicze “Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” (IPRax) nr 3/2013, s. 278 – 282, zobacz też: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego“ nr 2/2013, s. 229 – 241, wraz z M. Stürner].
27 Das Fehlen der subjektiven Geschäftsgrundlage im deutschen, polnischen und europäischen Privatrecht, [in:] Ch. von Bar, A. Wudarski (Hrsg.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier-Verlag, München 2012, S. 159 – 191, mit P. Mankowski.

[Brak subiektywnej podstawy czynności prawnej w niemieckim, polskim i europejskim prawie prywatnym, [w:] Ch. von Bar, A. Wudarski (red.), Niemcy i Polska w europejskiej wspólnocie prawnej, Wydawnictwo Sellier, Monachium 2012, s. 159 – 191].
ico-doc ©D.Żywalewski გარიგების სუბიექტური საფუძვლის არარსებობა გერმანულ, პოლონურ, ქართულ და ევროპულ კერძო სამართალში.
26 Aktuelle Fragen des Familienrechts in Deutschland und in Polen im europäischen Kontext, [in:] Ch. von Bar, A. Wudarski (Hrsg.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier-Verlag, München 2012, S. 565 – 615.

[Aktualne problemy prawa rodzinnego w Niemczech i Polsce w kontekście europejskim, [w:] Ch. von Bar, A. Wudarski (red.), Niemcy i Polska w europejskiej wspólnocie prawnej, Wydawnictwo Sellier, Monachium 2012, s. 565 – 615].
25 Auf dem Weg zum EDV-Grundbuch, „Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (WiRO) Teil II: Nr. 6/2011, S. 176 – 181.

[Na drodze ku elektronicznej księdze wieczystej, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz. 2: nr 6/2011, s. 176 – 181].
24 Auf dem Weg zum EDV-Grundbuch, „Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (WiRO) Teil I: Nr. 5/2011, S. 139 – 145.

[Na drodze do elektronicznej księgi wieczystej, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz.1: nr 5/2011, s. 139 – 145].
23 Das formelle Publizitätsprinzip des Grundbuchs, [in:] A. Wudarski, M. Habdas (Hrsg.), Ius est ars boni et aequi – Festschrift für Stanislawa Kalus, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 2010, S. 629 – 698.

[Jawność formalna księgi wieczystej, [w:] A. Wudarski, M. Habdas (red.), Ius est ars boni et aequi – Księga jubileuszowa dla Stanisławy Kalus, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt/M. 2010, s. 629 – 698.]
ico-doc ©D.Żywalewski 22 Umowa zabezpieczająca jako surogat akcesoryjności długu gruntowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 2/2010, s. 433 – 491.
21 Wandelschuldverschreibungen als Bereicherungsgegenstand im polnischen Recht, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Nr. 12/2009, S. 359 – 363.

[Obligacje zamienne jako przedmiot wzbogacenia w prawie polskim, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO) nr 12/2009, s. 359 – 363.]
20 Die verfassungswidrige Rechtsstellung des polnischen Gerichtsassessors, Deutsch-Polnische Juristen–Zeitschrift (DPJZ) Nr. 3/2009, S. 33 – 34; siehe auch: Die Rechtsstellung des polnischen Gerichtsassessors für verfassungswidrig erklärt, Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 5 – 6/2007, S. 483 – 485.

[Niekonstytucyjny status prawny polskiego asesora sądowego, niemieckie czasopismo prawnicze “Deutsch-Polnische Juristen–Zeitschrift” (DPJZ) nr 3/2009, str. 33 – 34; zobacz też: Status prawny polskiego asesora sądowego uznany za niezgodny z Konstytucją, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO) nr 5 – 6/2007, s. 483 – 485.]
19 Der Zugang zur Umweltinformation in Polen, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ) Nr. 2/2009, S. 6 – 13, mit A. Buch.

[Dostęp do informacji o środowisku w Polsce, niemieckie czasopismo prawnicze “Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” (DPJZ) nr 2/2009, s. 6 – 13, wraz z A. Buch.]
18 10 Jahre Pfandbriefsystem, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil II: 

Nr. 2/2009, S. 51 – 56.

[10 lat hipotecznych listów zastawnych, niemieckie czasopismo prawnicze “Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), część 2: nr 2/2009, s. 51 – 56.]
17 10 Jahre Pfandbriefsystem, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil I:

Nr. 1/2009, S. 15 – 20.

[10 lat systemu listów zastawnych, niemieckie czasopismo prawnicze “Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), częsć 1: nr 1/2009, s. 15 – 20.]
16 A bizalmi vagyonkezelès elemei a magyar ès a lengyel jogban, külösnös tekintettel az új magyar Pkt.-ra, Bibliotheca Juridica, Budapest 2009, S. 219 – 225, mit Balázs Bodzási.

[Elementy powiernictwa w prawie węgierskim i polskim ze szczególnym uwzględnieniem nowego węgierskiego kodeksu cywilnego, Bibliotheca Juridica, Budapeszt 2009, s. 219 – 225, wraz z Balázs Bodzási.]
15 Die polnische Rechtsanwaltschaft im Wandel, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 5 – 6/2007, S. 485 – 487.

[Polska adwokatura w obliczu zmian, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO), nr 5 – 6/2007, s. 485 – 487.]
ico-doc ©D.Żywalewski 14 W poszukiwaniu konstrukcji eurohipoteki, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 1/2009, s. 207 – 240; zob. także [w:] P. Chmielnicki, E. Książek, K. Winiarski (red.), Polska w Unii Europejskiej – 50 rocznica powstania UE i 3 rocznica przystąpienia Polski do UE, Częstochowa 2008, s. 299 – 314.
ico-doc ©D.Żywalewski 13 Wspólny System Odniesienia – na drodze do Europejskiego Kodeksu Cywilnego?, [w:] P. Chmielnicki, E. Książek, K. Winiarski (red.), Współczesne problemy w administracji publicznej, Częstochowa 2008, s. 59 – 78.
12 Die Unabhängigkeit des Pfandbrieftreuhänders nach dem polnischen Recht, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil II: Nr. 11/2007, S. 327 – 332.

[Niezależnosć powiernika listu zastawnego w prawie polskim, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz. 2: nr 11/2007, s. 327 – 332.]
11 Die Unabhängigkeit des Pfandbrieftreuhänders nach dem polnischen Recht, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Teil I: Nr. 10/2007, S. 289 – 294.

[Niezależność powiernika listu zastawnego w prawie polskim, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO), cz. 1: nr 10/2007, s. 289 – 294.]
ico-doc ©D.Żywalewski 10 Wybrane aspekty prawa sprzedaży towarów konsumpcyjnych, „Rejent” nr 8/2004, s. 46 – 71, wraz z P. Mankowski, B. Schneider.
ico-doc ©D.Żywalewski 9 Podstawy prawne działalności banków hipotecznych, Prawo Bankowe nr 11/2003, s. 83 – 95.
8 Das polnische Gesetz über Pfandbriefe und Hypothekenbanken, Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) Nr. 6/2003, S. 179 – 186, mit R. Cierpiał.

[Polska ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, niemieckie czasopismo prawnicze “Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Wirtschaft und Recht in Osteuropa” (WiRO) nr 6/2003, s. 179 – 186, wraz z R. Cierpiał.]
ico-doc ©D.Żywalewski 7 Odpowiedzialność za szkody prenatalne na tle orzecznictwa sądów niemieckich i austriackich, Palestra: nr 5 – 6/2003, s. 171 – 180.
ico-doc ©D.Żywalewski 6 Doręczanie pism procesowych w ujęciu prawnoporównawczym, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/2003, s. 877 – 915, 937 – 952.
5 Zabezpieczenie wierzytelności w prawie niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem długu gruntowego, [w:] XI Ogólnopolskie Dni Prawnicze, Katowice 2003, s. 25 – 33.
ico-doc ©D.Żywalewski 4 Ausgewählte Fragen der Sicherung der Forderungen von Pfandbriefen im polnischen Recht – de lege lata und de lege ferenda, [in:] Sicherung von Forderungen und deren Befriedigung, VII. Rechtstage von Luby, Slovak Academy of Sciences, Smolenice – Trnava 2002, S. 133 – 152.

[Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczenia wierzytelności z hipotecznych listów zastawnych w polskim prawie – de lege lata i de lege ferenda, [w:] Zabezpieczenie roszczeń i ich zaspokojenie, VII Dni Prawnicze w Luby, Słowacka Akademia Nauk, Smolenice – Trnava 2002, str. 133 – 152.]
3 Das Rundfunkrecht in Polen, Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, Teil II: Nr. 4/2002, S. 261 – 269, mit R. Rittler.

[Prawo mediów publicznych w Polsce, austriackie czasopismo “Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht”, cz. 2: nr 4/2002, s. 261 – 269, wraz z R. Rittler.]
2 Das Rundfunkrecht in Polen, Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht, Teil I: Nr. 3/2002, S. 186 – 190, mit R. Rittler.

[Prawo mediów publicznych w Polsce, austriackie czasopismo “Recht und Medien – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht”, cz. 1: nr 3/2002, s. 186 – 190, wraz z R. Rittler.]
1 Instytucja doręczenia w prawie Unii Europejskiej, Gubernaculum et Administratio: nr 2/2002, s. 135 – 155.

14 Bericht zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts”, „Rechtspfleger-Studienhefte“ Nr. 6/2014 S. 187 – 189, mit P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.

[Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Księga wieczysta w Europie XXI wieku“, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechtspfleger-Studienhefte” nr 6/2014 str. 187 – 189, wraz z P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.]
13 Bericht zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz „Grundbuchfunktionen im europäischen Rechtsvergleich”, „Rechtspfleger-Studienhefte“ Nr. 5/2014, S. 163 – 165, mit P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.

[Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej “Funkcje ksiąg wieczystych w europejskiej komparatystyce prawnej”, niemieckie czasopismo prawnicze „Rechtspfleger-Studienhefte” nr 5/2014, str. 163 – 165, wraz z: P. Hirsch, A. Barański, K. Mucha.]
ico-doc ©D.Żywalewski 12 Sprawozdanie z Polsko-Niemieckiej Konferencji Prawników w Osnabrück, „Monitor Prawniczy” nr 21/2010, s. 1157 – 1158 z M. Krzymuskim.
11 Verfassungsgerichtshof stoppt Lustrationsgesetz, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 1 – 2/2007, S. 2 – 4.

[Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ustawę lustracyjną, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO), nr 1 – 2/2007, s. 2 – 4.]
10 Pełnomocnik z wyboru a nie z nakazu, „Rzeczpospolita”, 11.1.2007 r., nr 9 (7606) C 4, z J. Dawidem.
9 Koszty zastępstwa adwokackiego, od kiedy dolicza się VAT?, „Rzeczpospolita”, 24.1.2006 r., nr 20 (7314) C 4, z J. Dawidem.
8 Tłumacz publiczny. Projekt ustawy. Wolny zawód dla znających języki, „Gazeta Prawna”, 31.12.2003 r. – 1.1.2004 r., nr 253 (1109).
7 Modernisierung des Grundbuchs in Polen, Bericht, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 6/2003, S. 402 – 404.

[Modernizacja księgi wieczystej w Polsce. Sprawozdanie, niemieckie czasopismo prawnicze “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO) nr 6/2003, s. 402 – 404.]
6 Bericht über den 11. Polnischen Juristentag – Katowice 2003, „Monatshefte für Osteuropäisches Recht“ (WGO) Nr. 5/2003, S. 355 – 357.

[Sprawozdanie z 11. Polskiego Dnia Prawniczego – Katowice 2003, niemieckie czasopismo “Monatshefte für Osteuropäisches Recht” (WGO) nr 5/2003, s. 355 – 357.]
5 Czy narodziny dziecka mogą wyrządzić szkodę w majątku rodziców?, „Rzeczpospolita”, 6.5.2002 r., nr 104 C4.
4 Regulacja związków partnerskich w Unii Europejskiej i w Polsce, „Gazeta Prawna”, 2.4.2002, nr 64 (669).
3 Najnowsze zmiany w przepisach o doręczaniu pism sądowych w Niemczech, „Gazeta Prawna”, 12.2.2002 r., nr 30 (635).
2 Projekt rozporządzenia Rady Unii Europejskiej o szczególnych, skierowanych przeciwko określonym osobom i organizacjom środkach restrykcyjnych do zwalczania terroryzmu międzynarodowego, „Gazeta Prawna”, 13.11.2001, nr 145 (574).
1 Nowa regulacja doręczenia w Unii Europejskiej,
„Rzeczpospolita”, 3.8.2001 r., nr 180 C 4.

7 Katarzyna Guzenda, Verbraucherrechte bei Lieferung einer vertragswidrigen Ware nach deutschem und polnischem Recht; eine rechtsvergleichende Untersuchung vor dem Hintergrund der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2007, Schriftenreihe Studien: Studien zur Rechtswissenschaft, Band 201), Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ) Nr. 2/2010, S. 36 – 38.
6 Michael Kiedrowski, Kündigungsschutz im polnischen Arbeitsrecht – ein Struktur­vergleich mit dem deutschen Recht (Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2007, Studienreihe: Arbeitsrechtliche Forschungsergebnisse, Band 94), Deutsch-Polnische Juristen–Zeitschrift (DPJZ) Nr. 1/2010, S. 41 – 43.
ico-doc ©D.Żywalewski 5 Romana Cierpiał, Polnisches Immobilienrecht – zivilrechtliche Aspekte (Die Reihe des Center of Legal Competence – BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, Wien/Graz 2006), Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 1 – 2/2007, S. 77 – 80.
ico-doc ©D.Żywalewski 4 Monika Jaschinska, Polnische und deutsche Grundpfandrechte im Vergleich (Schriften zum Internationalen Recht Band 139 – Duncker & Humblot, Berlin 2004), Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 6/2006, S. 433 – 435.
ico-doc ©D.Żywalewski 3 Wojciech Dajczak, Hans-Georg Knothe (Hrsg.), Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte Band 49 – Duncker & Humbolt, Berlin 2005), Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 4/2006, S. 292 – 296.
2 Martin Schauer (Hrsg.), Grundeigentum und Sicherheiten in Lettland, Wien/Graz 2003, Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 3/2004, S. 199 – 202.
ico-doc ©D.Żywalewski 1 Ulrich Drobnig, Marianne Roth, Alexander Trunk (Hrsg.), Mobiliarsicherheiten in Osteuropa, Berlin 2002, Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 3/2003, S. 208 – 211.

13 Das Gesetz vom 6. September 2001 über den Zugang zur öffentlichen Information, Gesetzblatt vom 8. Oktober 2001 (Dz.U. 2001 Nr. 112, Pos. 1198 mit Änderungen) – deutsche Übersetzung des polnischen Gesetzes: „Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej”, Dz.U. z dnia 8 października 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112, pos. 1198 ze zm.), Rechtsstand Juni 2010 mit A. Buch.
ico-doc ©D.Żywalewski 12 Cel i metoda pracy Grupy Studyjnej do spraw Europejskiego Kodeksu Cywilnego – polnische Übersetzung des Aufsatzes von Mary-Rose McGuire: „Ziel und Methode der Study Group on a European Civil Code” (ZfRV Nr. 10/2006, S. 163 – 174), polnische Studien zum Privatrecht „Studia Prawa Prywatnego” Nr. 2/2009, S. 23 – 37 mit Z. Dzianok.
11 Das Gesetz vom 14. Februar 2003 über die Übertragung des Grundbuchinhalts in die Struktur des im elektronischen System geführten Grundbuchs; Gesetzblatt vom 11. März 2003 (Dz.U. 2003 Nr. 42, Pos. 363) – deutsche Übersetzung des polnischen Gesetzes: „Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym” Dz.U. z dnia 11 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 42, pos. 363), Rechtsstand Juni 2009, 6 S.
10 Między projektem naukowym a politycznym kształtowaniem woli: funkcje i struktura Wspólnego Systemu Odniesienia – polnische Übersetzung des Vortrages von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian von Bar: „Zwischen wissenschaftlichem Entwurf und politischer Willensbildung: Funktionen und Struktur des Gemeinsamen Referenzrahmens” (gehalten vom 13. bis 15. Oktober 2008 an der Kardynał Stefan Wyszyński Universität in Warszawa, Jan Długosz-Universität in Częstochowa und an der Schlesischen Universität in Katowice), polnische Zeitschrift für Privatecht „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Nr. 2/2009, S. 65 – 78.
9 Das Gesetz vom 27. Juli 2002 über die besonderen Bedingungen des Verbrauchsgüterkaufs und über die Änderung des Zivilgesetzbuches; Gesetzblatt vom 5. September 2002 (Dz.U. 2002 Nr. 141, Pos. 1176) – deutsche Übersetzung des polnisches Gesetzes: „Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego”, Dz.U. z dnia 5 września 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, pos. 1176), Rechtsstand August 2007, [in:] DPJV, Deutsch – Polnische Gesetz – Datenbank (http://www.de-iure-pl.org/), 7 S., mit B. Schneider.
8 Das Gesetz vom 29. August 1997 über Pfandbriefe und Hypothekenbanken; Gesetzblatt vom 21. November 1997 in der einheitlichen Fassung vom 28. April 2003 (Dz.U. 2003 Nr. 99, Pos. 919) – deutsche Übersetzung des polnisches Gesetzes: „Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych” Dz.U. z dnia 21 listopada 1997 r. tekst jednolity z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 99, pos. 919), Rechtsstand August 2007, [in:] DPJV, Deutsch – Polnische Gesetz – Datenbank (http://www.de-iure-pl.org/), 26 S.
7 Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1348/2000 o doręczaniu pism sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich – polnische Übersetzung der Verordnung des EU-Rates Nr. 1348/2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, polnische Zeitschrift für Privatecht „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Nr. 4/2003, S. 937 – 952.
6 Der Zusammenhang zwischen der Wirksamkeit der Sicherung und dem Wert des Sicherungsgegenstandes aus der Sicht des polnischen und europäischen Rechts – deutsche Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. St. Kalus: „Związek pomiędzy pewnością zabezpieczenia a wartością przedmiotu zabezpieczenia w świetle prawa polskiego i europejskiego”, [in:] Sicherung von Forderungen und deren Befriedigung, VII. Rechtstage von Luby, Smolenice / Trnava 2002, S. 97 – 106; Monatshefte für Osteuropäisches Recht (WGO) Nr. 1/2003, S. 24 – 30.
5 Unterschiede in der Reaktion der Polen auf Arbeitslosigkeit – deutsche Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. R. Derbis: „O różnicach doświadczania braku pracy przez Polaków“, Universität Mannheim, Oktober 2002.
4 Prawo radiofonii i telewizji w Polsce w świetle standardów europejskich – polnische Übersetzung des Buches von C. Banasińki, R. Rittler, M. Kolasiński: „Das Rundfunkrecht in Polen im Lichte der europäischen Standards“, Wirtschaftsuniversität Wien, Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI) mit dem polnischen KiK-Verlag, Warszawa 2001, 250 S.
ico-doc ©D.Żywalewski 3 Dziecko jako przyczyna odszkodowawcza – polnische Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. F. Bydlinski: „Kind als Schaden“, Verlag der Universität von Schlesien „Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego“, Katowice 2000, S. 23 – 32.
ico-doc ©D.Żywalewski 2 Błąd w prawie austriackim – polnische Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. F. Bydlinski: „Irrtumsrecht im österreichischen Recht”, polnische Zeitschrift für Privatecht „Kwartalnik Prawa Prywatnego” Nr. 1/2000, S. 5 – 17.
ico-doc ©D.Żywalewski 1 Mozart a prawo małżeńskie jego czasów – polnische Übersetzung der Veröffentlichung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. W. Ogris: „Mozart und das Eherecht seiner Zeit”, [in:] Z dziejów prawa, część II Katowice 1999, wissenschaftliche Studien der Universität von Schlesien „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego“ Nr. 1735, S. 124 – 133.

katedra_PL-190px ©EUV