Banner Viadrina

Konferencje

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw

- Od odpowiedzialności osobistej po Compliance -

 

W dniu 4 listopada 2010 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Polskiego Prawa Publicznego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników konferencja poświęcona aktualnym trendom w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw. Celem konferencji było zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń między środowiskiem akademickim a praktykami oraz porównanie kierunków rozwoju prawa przedsiębiorstw w aspekcie krajowym i europejskim. Udział w konferencji wzięło ok. 120 osób, w tym liczni pracownicy naukowi, studenci, doktoranci, osoby zajmujące się zawodowo problematyką prawa przedsiębiorców.

Uroczyste otwarcie konferencji dokonane zostało przez przedstawicieli Organizatorów: dra Jana Schürmanna z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, prof. dr hab. Tomasza Giaro, prodziekana ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dra Bartosza Makowicza, kierownika Katedry Polskiego Prawa Publicznego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Słowo wstępne wygłosił także gość honorowy konfernecji, minister sprawiedliwości, Pan Krzysztof Kwiatkowski. Pan Minister podczas swojego wystąpienia omówił kierunki prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w materii prawa przedsiębiorców, m.in. prawa spółek, nowelizacji Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych i przekazania tych spraw do trybu zwykłego. W ocenie ministra Kwiatkowskiego współpraca polsko-niemiecka na płaszczyźnie prawnej układa się nad wyraz dobrze, o czym świadczą częste spotkania na poziomie ministrów i ekspertów, a także duża sprawność przy rozpoznawaniu wniosków o pomoc prawną w sprawach cywilnych kierowanych z Niemiec do strony polskiej.

 

034

Przemówienie ministra sprawiedliwości, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Minister Kwiatkowski podkreślił, że priorytetem rządu jest realizowanie postulatów środowisk gospodarczych, mających na celu likwidowanie barier w stosunku do przedsiębiorców i sprzyjanie tym samym rozwojowi gospodarki. Konferencja podzielona została na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył problematyki odpowiedzialności osobistej w prawie spółek.

 

W ramach pierwszego bloku tematycznego uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu prof. dr hab. Michała Romanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego na temat odpowiedzialności osobistej w polskim prawie spółek kapitałowych.

048

Prof. Romanowski omówił problematykę przebicia „zasłony korporacyjnej”, czyli pociągania do odpowiedzialności cywilno-prawnej wspólników spółki w prawie polskim, francuskim i w systemie common law. Wykład profesora w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

064

Kwestia odpowiedzialności osobistej w prawie niemieckim przedstawiona została przez dra Dietera Buchholza, adwokata i doradcę prawnego Izby Rzemieślniczej w Hamburgu. Dr Buchholz skoncentrował się w swoim wykładzie na zagadnieniach odpowiedzialności cywilno-prawnej w poszczególnych etapach tworzenia i fukcjonowania spółek kapitałowych, a także na ochronie kapitału zakładowego spółki.

080

Wykład dr hab. Katarzyny Bilewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności osobistej członków organów spółek w prawie polskim przy zastosowaniu instytucji actio pro socio. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny tutaj.*

088

Problematyka odpowiedzialności w Spółce Europejskiej przedstawiona została przez dra Piotra Piniora z Uniwersytetu Śląskiego. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

095

Na zdjęciu od lewej: dr Jan Schürmann, dr Piotr Pinior, prof. dr hab. Michał Romanowski, adw. dr Dietmar Buchholz, dr hab. Katarzyna Bilewska.

Pierwszy blok tematyczny zakończył się panelem dyskusyjnym moderowanym przez dra Jana Schürmanna z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

 

Druga część konferencji poświęcona została problematyce Compliance, czyli szeroko rozumianej zgodności działania przedsiębiorcy z prawem.

113

Definicje, zadania, strukturę w przedsiębiorstwie, poszczególne działy oraz perspektywy rozwoju Compliance przedstawiłprof. dr Bartosz Makowicz z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Systematyka wykładu prof. Makowicza opierała się na wyodręnieniu zadań tzw. ogólnego Compliance, który ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców oraz tzw. szczególnego Compliance, dotyczącego niektórych tylko branż (ubezpieczenia, sektor finansowy). Wykład profesora w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

127

Wymogi Compliance w europejskim prawie kartelowym w zakresie wymiany informacji między przedsiębiorstwami omówiła adw. dr Gudrun Loewenheim z Frankfurtu nad Menem.

101

Na zdjęciu od lewej: radca praw. Jacek Pawłowski i Justyna Michalik (Pricewaterhouse Coopers Polska), Grzegorz Moskal i Katarzyna Karska (SIEMENS Polska)

Praktyczne aspekty Compliance w działalności międzynarodowego koncernu zaprezentowali:Katarzyna Karska – dyrektor Działu Compliance SIEMENS Polska oraz Grzegorz Moskal, zastępca dyrektora Działu Compliance SIEMENS Polska. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

 

Justyna Michalik i Jacek Pawłowski z PricewaterhouseCoopers Polska przedstawili zagadnienia Corporate Compliance w zakresie prawa cywilnego, handlowego i antymonopolowego. Wykład w formie PDF opatrzonej hasłem dostępny jest tutaj.*

    

* Wykłady z konferencji opatrzone są hasłem znanym uczestnikom konferencji. Hasło może być wydane osobom trzecim na prośbę pod adresem ppl@europa-uni.de