Banner Viadrina

Spis publikacji

prof. EUV dr hab. MACIEJ MAŁOLEPSZY

stan: 2021

 

Monografie:

1. Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht. Rechtshistorische Entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2007.
[Kara grzywny i warunkowo zawieszona kara pozbawienia wolności w prawie niemieckim i polskim. Historyczno-prawny rozwój i obecny stan prawny w porównaniu]

2. Pomocniczy model wykonywania samoistnej kary grzywny, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014.

3. Deutsche und polnische Auslegung- und Argumentationskultur im Strafrecht. Eine vergleichende Analyse der Rechtsprechung von Bundesgerichtshof und Oberstem Gericht, rozprawa habilitacyjna, Berlin: Duncker & Humblot 2015.
[Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Trybunału Federalnego i Sądu Najwyższego]

 

Redakcja:

1. Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen Deutschland und Polen. Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami, Berlin: Logos 2012 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr i Paweł Nalewajko).

2. Auslieferung von eigenen Staatsangehörigen – Probleme in der Praxis der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Strafsachen, Berlin: Logos 2013 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr i Paweł Nalewajko).
[Wydawanie własnych obywateli – problemy w praktyce niemiecko-polskiej współpracy w sprawach karnych]

3. Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013 (współredaktor: Elżbieta Hryniewicz).

4. Deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von Geldsanktionen. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie wykonywania sankcji o charakterze pieniężnym, Berlin: Logos 2015.

5. Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, Warszawa: C.H.BECK 2015.

6. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile, Berlin: Logos Verlag 2016 (współredaktorzy: Michael Soiné, Aleksandra Żurakowska).

7. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2016 (współredaktorzy: Aleksandra Żurakowska).

8. Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen: Mohr Siebeck 2017 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko).
[Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawa]

9. Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2017 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko).

10. Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden, Berlin: Logos Verlag 2018, (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka, Michael Soiné).
[Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania]

11. Transgraniczne pozyskiewanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich in niemieckich organów ścigania, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2018 (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka).

12. Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2019.
Rezensionen in: RohR 1/2020, Parl 1/2020, S. 249-250
[Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich]
Recenzje: Neue Justiz 3/2020, s. 135-136; Richter ohne Robe 1/2020; Zeitschrift für Parlamentsfragen 1/2020, s. 249-250.

13. Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020.

 

Artykuły w czasopismach prawniczych oraz opracowania w pracach zbiorowych:

1. Refleksje po praktyce w Niemczech [w:] Księga pamiątkowa. 50 lat Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003.

2. Ograniczenie stosowania zastępczej kary pozbawienia wolności, Państwo i Prawo 11/2006, s. 92-97.

3. Art. 58 k.k. a kara grzywny, Palestra 3-4/2007, s. 35-40.

4. Europäisierung der polnischen Strafpolitik [w:] Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Europäisierung des Strafrechts in Polen und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen, Berlin 2007, s. 191-198.
[Europeizacja polskiej polityki karnej, [w:] Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech – państwowoprawne podstawy]

5. Kara grzywny w projektowanych zmianach Kodeksu karnego, Państwo i Prawo 6/2007, s. 70-75.

6. Polska polityka karna na tle państw Unii Europejskiej [w:] Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Europeizacja polskiego i niemieckiego prawa karnego – podstawy konstytucyjnoprawne, Poznań 2007, s. 189-201.

7. Kryminologiczne aspekty fluktuacji bezpieczeństwa społecznego [w:] Marek Rybakowski (red.), Bezpieczeństwo człowieka: konteksty i dylematy,  Zielona Góra 2007.

8. Dimensionen der Rechtsvergleichung – Traditionalität und Modernität der Rechtssysteme, [w:] Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn, Gerhard Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Berlin 2009, s. 19-33.
[Wymiary komparatystyki prawa – tradycyjność i nowoczesność systemów prawnych), [w:] Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn, Gerhard Wolf (red.), (Porównawcza nauka o prawie karnym. Frankfurcka Księga Pamiątkowa dla Andrzeja J. Szwarca z okazji 70‑tych urodzin]

9. Kulturowe uwarunkowania procesu europeizacji prawa karnego na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Andrzej J. Szwarc, Justyn Piskorski (red.), Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa, Poznań 2010, s. 33-53.

10. Dimensionen der Rechtsvergleichung: Ermessen des Gerichts, Bonner Rechtsjournal 2/2010, s. 181-185.
[Wymiary komparatystyki prawa: sędziowski luz decyzyjny]

11. Kara grzywny a status materialny skazanego (w niemieckim prawie karnym), Państwo i Prawo 5/2011, s. 69-83 (współautor: Damian Jakobek).

12. Samoistna kara grzywny – propozycje reformy, Palestra 5-6/2011, s. 52-64.

13. Rechtsschöpfung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland und Polen. Zur Methodik eines Vergleichs der Rechtskulturen beider Länder, [w:] Christian von Bar, Arkadiusz Wudarski (red.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, München 2012, s. 735-752.
[Prawotwórstwo najwyższego sądownictwa w Niemczech i w Polsce. O metodyce porównania kultur prawnych obu krajów, [w:] Christian von Bar, Arkadiusz Wudarski (red.), Niemcy oraz Polska w europejskiej wspólnocie prawnej]

14. Kilka uwag na temat projektowanych zmian Kodeksu postępowania karnego [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 207-215.

15. Zum Spannungsverhältnis zwischen dem deutschen und dem polnischen Strafrecht einerseits und den monotheistischen Religionen andererseits, [w:] Jan C. Joerden, A. Szwarc (red.), Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie - ein fruchtbares Spannungsverhältnis, Materiały z niemiecko-japońsko-polsko-tureckiej konferencji z 2013 r., która odbyła się we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach (Polska), Poznań 2014, s. 75-92.
[O napięciach pomiędzy niemieckim i polskim prawem karnym a monoteistycznymi religiami, [w:] Jan C. Joerden, A. Szwarc (red.), Dogmatyka prawa karnego i filozofia prawna – owocująco napięta relacja]

16. Möglichkeiten und Grenzen des elektronisch überwachten Hausarrests. Eine rechtsvergleichende Betrachtung anlässlich  der polnischen Reformvorhaben (współautor Gudrun Hochmayr), [w:] E. Pływaczewski, E. G. Makaruk (Hrsg.), Current problems of the penal law and criminology, Warschau 2014, s. 31-53.
[Możliwości i granice dozoru elektronicznego. Prawnoporównawcza rozprawa w obliczu polskich nowelizacji]

17. System dozoru elektronicznego – możliwości i granice. Spojrzenie prawnoporównawcze w obliczu polskiej nowelizacji (współautor Gudrun Hochmayr).

18. Abschied von der Suche nach der Wahrheit im deutschen und polnischen Strafverfahren: Eine parallele Tendenz?, ZStW 2/2014, S.489-508.
[Zażegnanie poszukiwań prawdy w niemieckim i w polskim postępowaniu karnym: Tendencja równoległa?]

19. Die revolutionäre Reform des polnischen Strafzumessungsrechts und ihre möglichen Auswirkungen auf die Sanktionierung der Eigentumskriminalität, MschrKrim 2/2015, S. 147-159.
[Rewolucyjna reforma polskiego prawa dotyczącego wymiaru kary i jej możliwe następstwa dla sankcjonowania przestępstw przeciwko mieniu]

20. Model wykonywania kary grzywny w polskim systemie karnym, (w:) M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, Warszawa 2015, s. 115-125.

21. Odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym dla życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości w świetle niemieckiego prawa, Paragraf na drodze, Nr 8/2015, s. 18-36.

22. Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji, Prokuratura i Prawo Nr 11/2015, s. 31-44.

23. Kann die Geldstrafe in der polnischen Strafzumessungspraxis zur dominanten Sanktion werden?
[Czy kara grzywny może stać się dominującą sankcją w polskim systemie karnym?],
w: Jan Yener Ünver, Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc, Keiichi Yamanaka (red.), Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts aus rechtsvergleichender Perspektive – Materialien eines deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Kolloquiums im Jahre 2014 an der Özyegin-Universität, Istanbul
[Problemy części ogólnej prawa karnego z perspektywy prawnoporównawczej - materiały z kolokwium niemiecko-japońsko-polsko-tureckiego przeprowadzonego w 2014r. na Uniwersytecie Özyegin w Stambule], Ankara 2015, s. 159-166.

24. Die finanziellen Konsequenzen für Geschwindigkeitsüberschreitungen nach deutschem und polnischem Recht, SVR 2/2016, s. 47-50.
[Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości według polskiego i niemieckiego prawa karnego]

25. Die finanziellen Konsequenzen für Geschwindigkeitsüberschreitungen nach deutschem und polnischem Recht, NJ 3/2016, s. 107-109.
[Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości według polskiego i niemieckiego prawa karnego]

26. Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym, Paragraf na drodze, Nr 1/2016,s. 63-76.

27. Kradzież z włamaniem w polskim i niemieckim prawie karnym, [w:] Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle (Hrsg.), Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Jana Szwarca, Berlin 2016, S. 313-333.
[Einbruchdiebstahl im deutschen und im polnischen Strafrecht]

28. Die Regulierung der Rechte und Pflichten des Fußgängers und des Autofahrers auf dem Fußgängerüberweg - Neue Tendenzen im polnischen Recht, NZV 5/2016, s. 214-215.
[Prawa i obowiązki pieszego oraz kierowcy na przejściu dla pieszych - Nowe tendencje w polskim prawie]

29. Die grundlegenden Unterschiede in der Strafbarkeit der Trunkenheitsfahrt nach dem deutschen und polnischen Strafrecht, Blutalkohol Vol. 53/2016, Sup II 9-17.
[Podstawowe różnice w karalności prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w polskim i niemieckim prawie]

30. Die Probleme der beiderseitigen Strafbarkeit einer Tathandlung im Kontext der grenzüberschreitenden Nacheile, (w:) M. Małolepszy, M. Soiné, A. Żurakowska (red.), Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile, Berlin 2016, s. 83-97.
[Problemy podwójnej przestępności czynu w kontekście pościgu transgranicznego]

31. Problemy podwójnej przestępności czynu w kontekście pościgu transgranicznego, (w:) M. Małolepszy, A. Żurakowska (red.), Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, Zielona Góra 2016, s. 75-88.

32. Czy badania prawnoporównawcze w zakresie prawa karnego są potrzebne?, (w:) A. Wudarski (red.), Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 2016, s. 467-479.

33. Deutsches und polnisches Strafrecht – strukturelle Unterschiede, NJ 11/2016, s. 453-457.
[Niemieckie i polskie prawo karne – różnice strukturalne]

34. Prawnokarne problemy regulacji prostytucji w Niemczech, ePalestra, 2016, poz. 12/A.

35. Braucht das polnische Strafgesetzbuch ein neues Gefährdungsdelikt gegen Raser?
[Czy polski Kodeks karny potrzebuje nowego przepisu skierowanego przeciw piratom drogowym?],
w: Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Strafrechtlicher Reformbedarf – Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen), Poznań 2016, s. 319-344.
[Konieczność reformy prawa karnego – materiały z niemiecko-japońsko-polsko-tureckiej konferencji w roku 2015 w Rzeszowie i Krakowie (Polska)]

36. Der Rechtsstaat auf dem Prüfstand. Über die Probleme der Isolation der Verurteilten nach der Verbüßung der Freiheitsstrafe in Polen, w: Jan C. Joerden, Kurt Schmoller (red.), Karanie w zgodzie z zasadą państwa prawa. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. dr. h.c. mult. Keiichiemu Yamanace z okazji 70. urodzin w dniu 16 marca 2017 r., Berlin 2017, s. 673-680.
[Kontrola postulatu państwa prawa. O problemach izolacji skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności w Polsce]

37. Częściowy zakaz wykonywania zawodu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1/2017, s. 111-125.

38. Der Beschleunigungsgrundsatz in der strafrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Obersten Gerichts, w: G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy (red.), Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen 2017, s. 95-104.

39. Vernachlässigt der polnische Strafgesetzgeber die Generalprävention?, w: E. W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk (red.), Current problems of the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Warszawa 2017, s. 118-132.

40. Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w polskim i niemieckim prawie, Prokuratura i Prawo, 10/2017, s. 148-166.

41. Die ausgewählten Probleme der grenzüberschreitenden Nacheile in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, MSchrKrim 2/2017, s. 134-142.

42. Wybrane problemy pościgu transgranicznego w polsko-niemieckiej współpracy, Policja 1/2017, s. 2-7.

43. Zasada szybkości postępowania w prawnokarnym orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Federalnego, w: G. Hochmayr, B. Lukanko, M. Małolepszy (red.), Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, Poznań 2017, s. 89-102.

44. Der Einsatz von ehrenamtlichen Richtern im deutschen und im polnischen Strafverfahren (wspólnie z Michałem Głuchowskim), NJ 5/2018, s. 184-190.
[Udział ławników w niemieckim i w polskim postępowaniu karnym]

45. Przestępstwo niealimentacji w polskim i niemieckim systemie prawnyn - uwagi na kanwie nowelizacji prawa karnego (wspólnie z Erykiem Sokołowskim), w: Hanna Paluszkiewicz (red.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, Zielona Góra 2017, s. 41-68.

46. Participation of lay judges in criminal proceedings in Poland and Germany (wspólnie z Michałem Głuchowskim), Ius Novum 2/2018, s. 86-106.

47. Prawnokarne granice satyry i karykatury w świetle orzecznictwa sądów powszechnych, w: M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska (red.), Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, Acta Iuridical Lebusana, Vol. 8, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2018, s. 191-211.

48. Straftheorie und Strafzumessungspraxis in der Volksrepublik Polen (1944-1988), w: G. Steinberg (red.), Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa, Baden-Baden 2018, s. 95-113.

49. Landesbericht Polen (wspólnie z Aleksandrą Ligocką), w: G. Hochmayr (red.), Waffen und gefährliche Werkzeuge als Strafschärfungsgrund, Baden-Baden 2019, s. 145-163.

50. Odpowiedzialność karna oficera compliance (wspólnie z Moniką Pierzchlewicz), Prokuratura i Prawo 5/2019, s. 5-29.

51. Odpowiedzialność karna za zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze wobec małoletnich w świetle zmian w polskim i niemieckim prawie karnym (wspólnie z Martyną Dorniak), w: Hanna Paluszkiewicz (red.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, Zielona Góra 2019, s. 35-54.

52. Die Ernennung von Richtern in England und Wales (wspólnie z Michałem Głuchowskim), w: M. Małolepszy (red.), Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2019, s. 99-106.
[Kryteria i procedura wyboru sędziów w Anglii i Walii]

53. Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit im Rechtsvergleich (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), w: M. Małolepszy (red.), Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2019, s. 121-147.
[Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w ujęciu prawnoporównawczym]

54. Ausgewählte Probleme der Satire und der Karikatur in der strafrechtlichen Rechtsprechung. W: E. W. Pływaczewski, E. M. Guzik-Makaruk (Ed.): Current problems of the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Warszawa: C.H. Beck 2019, s. 241-256.

55. Kryteria i procedura wyboru sędziów w Anglii i Walii (wspólnie z Michałem Głuchowskim). W: M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. 93-101.

56. Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w ujęciu prawnoporównawczym (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), W: M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. 115-146.

57. W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądów powszechnych (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), W: M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. 147-174.

58. Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności (wspólnie z Moniką Pierzchlewicz), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2020.

59. Rola kuratorów rodzinnych w zapobieganiu przestępczości nieletnich (wspólnie z Moniką Pierzchlewicz) W: Agnieszka Liszewska, Jana Kulesza (red.), Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020, s. 935-945.

60. Uwagi o potrzebie reformy środków służących zwalczaniu mowy nienawiści w internecie na tle niemieckiej ustawy o poprawie egzekwowania prawa w mediach społecznościowych (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz), (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), W: H. Paluszkiewicz (red.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2019: zagadnienia wybrane, Zielona  Góra:Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2020 (Acta Iuridica Lebusana Vol. 18), s. 55-66.

61. Modele odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia w prawie polskim i niemieckim. Analiza prawno-porównawcza (w druku).

62. Dimensions of comparative law -  Traditionality and modernity of legal systems (w druku).

63. Criteria and procedure for the selection of judges in selected European countries (w druku).

64. Argumentation in the jurisprudence of the Polish and German Supreme Court (w.druku).


 

Artykuł w gazecie:

1. Makdonaldyzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości, Rzeczpospolita z dnia 12.01.2006.

2. Surowiej dla spokoju sumienia, Rzeczpospolita z dnia 15.01.2014.

3. Zielone światło dla kary grzywny, Rzeczpospolita z dnia 05.03.2014.

4. Przyszła polityka karna – wielka niewiadoma, Rzeczpospolita vom 04.02.2015.

5. Kiedy polskie drogi będą wreszcie bezpieczne?, Rzeczpospolita z dnia 25.02.2015.

6. Przejście dla lepszego prawa, Rzeczpospolita z dnia 22.04.2015.

 

Interwiew:

1. Maciej Małolepszy o tygodniowych karach więzienia, Rzeczpospolita z dnia 25.02.2016Varia:

1. Wprowadzenie [w:] Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nalewajko (red.), Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami, Berlin 2012, s. 7-8.

2. Wprowadzenie [w:] Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nalewajko (red.), Wydawanie własnych obywateli w polsko-niemieckiej praktyce w sprawach karnych, Berlin 2013

3. Głos w dyskusji [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego 3/2011, s. 197.

4. Sprawozdanie, Międzynarodowa konferencja naukowa "Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami" (Słubice, 9/10 VI 2011) (współredaktor Paweł Nalewajko), Państwo i Prawo 4/2012, s. 126-128.

5. Wprowadzenie [w:] Elżbieta Chryniewicz, Maciej Małolepszy (red.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań 2013

6. Wprowadzenie [w:] M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, Warszawa 2015, s. XIII-XV.

7. Wprowadzenie [w:] M. Małolepszy, A. Żurakowska (red.), Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, Zielona Góra 2016, s. 7-9.

8. Tagungsbericht. Polnisch-deutsch-japanisch-türkische Tagung “Strafrechtlicher Reformbedarf” vom 14. bis zum 19. Sept. 2015 in Rzeszów und Kraków, [w]) J. Hruschka, J. C. Joerden (red.), Jahrbuch für Recht und Ethik. Annual Review of Law and Ethics, Bd. 24, Berlin 2016, s. 487-491.

9. Wprowadzenie, [w:] M. Małolepszy (red.), Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin 2019, s. 5-7.
[Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich]

10. Wstęp, [w:] M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. XI-XII.

 

Gościnne referaty:

1. Polska polityka karna na tle państw Unii Europejskiej, Konferencja Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, Pogorzelica 2006.

2. Dimensionen der Rechtsvergleichung – Traditionalität und Modernität der Rechtssysteme, Referat wygłoszony z okazji przyznania nagrody im. Joachima Georga Darjesa, Frankfurt (Oder) 2008.
[Wymiary komparatystyki prawa – tradycyjność i nowoczesność systemów prawnych]

3. Rewolucyjna reforma polskiego systemu sankcji i jej możliwy wpływ na wymiar kar za przestępstwa przeciwko mieniu, Referat wygłoszony na konferencji zatytułowanej "Zorganizowana transgraniczna przestępczość", która odbyła się w dniach 4-5 września 2014 r. w Königs Wusterhausen pod patronatem Prokuratora Generalnego kraju związkowego Brandenburgii.

4. Reforma systemu sankcji, referat wygłoszony w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze w dniu
16 czerwca 2015 r.

5. Die aktuellen Probleme der grenzüberschreitenden Nacheile in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, Justizakademie des Landes Brandenburg, Königs Wusterhausen 09.09.2016 r.

6. Deutsches und polnisches Strafrecht – strukturelle Unterschiede, organizator: Juristische Gesellschaft Frankfurt (Oder), 13.10.2016 r.

7. Der Einsatz von ehrenamtlichen Richtern im deutschen und polnischen Strafverfahren. Ein Rechtsvergleich mit Überlegungen zu einem möglichen Einsatz im Nachbarland – Modell für eine Zukunft in Europa?, organizator: Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter, Landesverband Brandenburg/Berlin e.V., Potsdam 17.06.2017 r.

 

Recenzje wydawnicze:

1. Recenzja monografii Magdaleny Perkowskiej pt. Przestępczość graniczna cudzoziemców. Warszawa 2013.

2. Recenzja monografii Elżbiety Hryniewicz-Lach pt. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP. Warszawa 2015.

3. Recenzja monografii Elżbiety Hryniewicz-Lach pt. Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu. Warszawa 2017.

 

Opinie prawne na temat niemieckiego prawa karnego dla polskich sądów i prokuratur:

1. Opinia prawna dla Sądu Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Pyrzycach z dnia 12.6.2012 r., Sygn. akt: VII K 180/12.

2. Opinia prawna dla Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach z dnia 19.12.2014 r., Sygn. akt: Ds. 644/14/S.