Banner Viadrina

Spis publikacji

prof. EUV dr hab. MACIEJ MAŁOLEPSZY

stan: 2023

 

Monografie:

1. Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht. Rechtshistorische Entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2007.
[Kara grzywny i warunkowo zawieszona kara pozbawienia wolności w prawie niemieckim i polskim. Historyczno-prawny rozwój i obecny stan prawny w porównaniu]

2. Pomocniczy model wykonywania samoistnej kary grzywny, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014.

3. Deutsche und polnische Auslegung- und Argumentationskultur im Strafrecht. Eine vergleichende Analyse der Rechtsprechung von Bundesgerichtshof und Oberstem Gericht, rozprawa habilitacyjna, Berlin: Duncker & Humblot 2015.
[Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Trybunału Federalnego i Sądu Najwyższego]

 

Redakcja:

1. Europäischer Haftbefehl und Übergabeverfahren zwischen Deutschland und Polen. Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami, Berlin: Logos 2012 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr i Paweł Nalewajko).

2. Auslieferung von eigenen Staatsangehörigen – Probleme in der Praxis der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Strafsachen, Berlin: Logos 2013 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr i Paweł Nalewajko).
[Wydawanie własnych obywateli – problemy w praktyce niemiecko-polskiej współpracy w sprawach karnych]

3. Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013 (współredaktor: Elżbieta Hryniewicz).

4. Deutsch-polnische Zusammenarbeit bei der Vollstreckung von Geldsanktionen. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie wykonywania sankcji o charakterze pieniężnym, Berlin: Logos 2015.

5. Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i w Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, Warszawa: C.H.BECK 2015.

6. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile, Berlin: Logos Verlag 2016 (współredaktorzy: Michael Soiné, Aleksandra Żurakowska).

7. Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2016 (współredaktorzy: Aleksandra Żurakowska).

8. Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen: Mohr Siebeck 2017 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko).
[Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawa]

9. Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2017 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko).

10. Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden, Berlin: Logos Verlag 2018, (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka, Michael Soiné).
[Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania]

11. Transgraniczne pozyskiewanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich in niemieckich organów ścigania, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2018 (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka).

12. Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2019.
Rezensionen in: RohR 1/2020, Parl 1/2020, S. 249-250
[Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich]
Recenzje: Neue Justiz 3/2020, s. 135-136; Richter ohne Robe 1/2020; Zeitschrift für Parlamentsfragen 1/2020, s. 249-250.

13. Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020.

14. Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19. Doświadczenia polskie i wybranych państw europejskich, (Red.) Sebastian Kowalski, Maciej Małolepszy, Warszawa: C.H. Beck, 2022.

15. Liberalität und Verantwortung. Festschrift für Jan C. Joerden zum 70. Geburtstag, Berlin: Duncker & Humblolt 2023, (współredaktorzy: Eric Hilgendorf, Gudrun Hochmayr, Joanna Długosz-Jóźwiak).

 

Artykuły w czasopismach prawniczych oraz opracowania w pracach zbiorowych:

1. Refleksje po praktyce w Niemczech [w:] Księga pamiątkowa. 50 lat Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003.

2. Ograniczenie stosowania zastępczej kary pozbawienia wolności, Państwo i Prawo 11/2006, s. 92-97.

3. Art. 58 k.k. a kara grzywny, Palestra 3-4/2007, s. 35-40.

4. Europäisierung der polnischen Strafpolitik [w:] Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Europäisierung des Strafrechts in Polen und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen, Berlin 2007, s. 191-198.
[Europeizacja polskiej polityki karnej, [w:] Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech – państwowoprawne podstawy]

5. Kara grzywny w projektowanych zmianach Kodeksu karnego, Państwo i Prawo 6/2007, s. 70-75.

6. Polska polityka karna na tle państw Unii Europejskiej [w:] Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Europeizacja polskiego i niemieckiego prawa karnego – podstawy konstytucyjnoprawne, Poznań 2007, s. 189-201.

7. Kryminologiczne aspekty fluktuacji bezpieczeństwa społecznego [w:] Marek Rybakowski (red.), Bezpieczeństwo człowieka: konteksty i dylematy,  Zielona Góra 2007.

8. Dimensionen der Rechtsvergleichung – Traditionalität und Modernität der Rechtssysteme, [w:] Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn, Gerhard Wolf (red.), Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Berlin 2009, s. 19-33.
[Wymiary komparatystyki prawa – tradycyjność i nowoczesność systemów prawnych), [w:] Jan C. Joerden, Uwe Scheffler, Arndt Sinn, Gerhard Wolf (red.), (Porównawcza nauka o prawie karnym. Frankfurcka Księga Pamiątkowa dla Andrzeja J. Szwarca z okazji 70‑tych urodzin]

9. Kulturowe uwarunkowania procesu europeizacji prawa karnego na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Andrzej J. Szwarc, Justyn Piskorski (red.), Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa, Poznań 2010, s. 33-53.

10. Dimensionen der Rechtsvergleichung: Ermessen des Gerichts, Bonner Rechtsjournal 2/2010, s. 181-185.
[Wymiary komparatystyki prawa: sędziowski luz decyzyjny]

11. Kara grzywny a status materialny skazanego (w niemieckim prawie karnym), Państwo i Prawo 5/2011, s. 69-83 (współautor: Damian Jakobek).

12. Samoistna kara grzywny – propozycje reformy, Palestra 5-6/2011, s. 52-64.

13. Rechtsschöpfung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland und Polen. Zur Methodik eines Vergleichs der Rechtskulturen beider Länder, [w:] Christian von Bar, Arkadiusz Wudarski (red.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, München 2012, s. 735-752.
[Prawotwórstwo najwyższego sądownictwa w Niemczech i w Polsce. O metodyce porównania kultur prawnych obu krajów, [w:] Christian von Bar, Arkadiusz Wudarski (red.), Niemcy oraz Polska w europejskiej wspólnocie prawnej]

14. Kilka uwag na temat projektowanych zmian Kodeksu postępowania karnego [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013, s. 207-215.

15. Zum Spannungsverhältnis zwischen dem deutschen und dem polnischen Strafrecht einerseits und den monotheistischen Religionen andererseits, [w:] Jan C. Joerden, A. Szwarc (red.), Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie - ein fruchtbares Spannungsverhältnis, Materiały z niemiecko-japońsko-polsko-tureckiej konferencji z 2013 r., która odbyła się we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach (Polska), Poznań 2014, s. 75-92.
[O napięciach pomiędzy niemieckim i polskim prawem karnym a monoteistycznymi religiami, [w:] Jan C. Joerden, A. Szwarc (red.), Dogmatyka prawa karnego i filozofia prawna – owocująco napięta relacja]

16. Möglichkeiten und Grenzen des elektronisch überwachten Hausarrests. Eine rechtsvergleichende Betrachtung anlässlich  der polnischen Reformvorhaben (współautor Gudrun Hochmayr), [w:] E. Pływaczewski, E. G. Makaruk (Hrsg.), Current problems of the penal law and criminology, Warschau 2014, s. 31-53.
[Możliwości i granice dozoru elektronicznego. Prawnoporównawcza rozprawa w obliczu polskich nowelizacji]

17. System dozoru elektronicznego – możliwości i granice. Spojrzenie prawnoporównawcze w obliczu polskiej nowelizacji (współautor Gudrun Hochmayr).

18. Abschied von der Suche nach der Wahrheit im deutschen und polnischen Strafverfahren: Eine parallele Tendenz?, ZStW 2/2014, S.489-508.
[Zażegnanie poszukiwań prawdy w niemieckim i w polskim postępowaniu karnym: Tendencja równoległa?]

19. Die revolutionäre Reform des polnischen Strafzumessungsrechts und ihre möglichen Auswirkungen auf die Sanktionierung der Eigentumskriminalität, MschrKrim 2/2015, S. 147-159.
[Rewolucyjna reforma polskiego prawa dotyczącego wymiaru kary i jej możliwe następstwa dla sankcjonowania przestępstw przeciwko mieniu]

20. Model wykonywania kary grzywny w polskim systemie karnym, (w:) M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, Warszawa 2015, s. 115-125.

21. Odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym dla życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości w świetle niemieckiego prawa, Paragraf na drodze, Nr 8/2015, s. 18-36.

22. Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji, Prokuratura i Prawo Nr 11/2015, s. 31-44.

23. Kann die Geldstrafe in der polnischen Strafzumessungspraxis zur dominanten Sanktion werden?
[Czy kara grzywny może stać się dominującą sankcją w polskim systemie karnym?],
w: Jan Yener Ünver, Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc, Keiichi Yamanaka (red.), Probleme des Allgemeinen Teils des Strafrechts aus rechtsvergleichender Perspektive – Materialien eines deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Kolloquiums im Jahre 2014 an der Özyegin-Universität, Istanbul
[Problemy części ogólnej prawa karnego z perspektywy prawnoporównawczej - materiały z kolokwium niemiecko-japońsko-polsko-tureckiego przeprowadzonego w 2014r. na Uniwersytecie Özyegin w Stambule], Ankara 2015, s. 159-166.

24. Die finanziellen Konsequenzen für Geschwindigkeitsüberschreitungen nach deutschem und polnischem Recht, SVR 2/2016, s. 47-50.
[Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości według polskiego i niemieckiego prawa karnego]

25. Die finanziellen Konsequenzen für Geschwindigkeitsüberschreitungen nach deutschem und polnischem Recht, NJ 3/2016, s. 107-109.
[Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości według polskiego i niemieckiego prawa karnego]

26. Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym, Paragraf na drodze, Nr 1/2016,s. 63-76.

27. Kradzież z włamaniem w polskim i niemieckim prawie karnym, [w:] Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle (Hrsg.), Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja Jana Szwarca, Berlin 2016, S. 313-333.
[Einbruchdiebstahl im deutschen und im polnischen Strafrecht]

28. Die Regulierung der Rechte und Pflichten des Fußgängers und des Autofahrers auf dem Fußgängerüberweg - Neue Tendenzen im polnischen Recht, NZV 5/2016, s. 214-215.
[Prawa i obowiązki pieszego oraz kierowcy na przejściu dla pieszych - Nowe tendencje w polskim prawie]

29. Die grundlegenden Unterschiede in der Strafbarkeit der Trunkenheitsfahrt nach dem deutschen und polnischen Strafrecht, Blutalkohol Vol. 53/2016, Sup II 9-17.
[Podstawowe różnice w karalności prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w polskim i niemieckim prawie]

30. Die Probleme der beiderseitigen Strafbarkeit einer Tathandlung im Kontext der grenzüberschreitenden Nacheile, (w:) M. Małolepszy, M. Soiné, A. Żurakowska (red.), Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Nacheile, Berlin 2016, s. 83-97.
[Problemy podwójnej przestępności czynu w kontekście pościgu transgranicznego]

31. Problemy podwójnej przestępności czynu w kontekście pościgu transgranicznego, (w:) M. Małolepszy, A. Żurakowska (red.), Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, Zielona Góra 2016, s. 75-88.

32. Czy badania prawnoporównawcze w zakresie prawa karnego są potrzebne?, (w:) A. Wudarski (red.), Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 2016, s. 467-479.

33. Deutsches und polnisches Strafrecht – strukturelle Unterschiede, NJ 11/2016, s. 453-457.
[Niemieckie i polskie prawo karne – różnice strukturalne]

34. Prawnokarne problemy regulacji prostytucji w Niemczech, ePalestra, 2016, poz. 12/A.

35. Braucht das polnische Strafgesetzbuch ein neues Gefährdungsdelikt gegen Raser?
[Czy polski Kodeks karny potrzebuje nowego przepisu skierowanego przeciw piratom drogowym?],
w: Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc (red.), Strafrechtlicher Reformbedarf – Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen), Poznań 2016, s. 319-344.
[Konieczność reformy prawa karnego – materiały z niemiecko-japońsko-polsko-tureckiej konferencji w roku 2015 w Rzeszowie i Krakowie (Polska)]

36. Der Rechtsstaat auf dem Prüfstand. Über die Probleme der Isolation der Verurteilten nach der Verbüßung der Freiheitsstrafe in Polen, w: Jan C. Joerden, Kurt Schmoller (red.), Karanie w zgodzie z zasadą państwa prawa. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. dr. h.c. mult. Keiichiemu Yamanace z okazji 70. urodzin w dniu 16 marca 2017 r., Berlin 2017, s. 673-680.
[Kontrola postulatu państwa prawa. O problemach izolacji skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności w Polsce]

37. Częściowy zakaz wykonywania zawodu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1/2017, s. 111-125.

38. Der Beschleunigungsgrundsatz in der strafrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Obersten Gerichts, w: G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy (red.), Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen 2017, s. 95-104.

39. Vernachlässigt der polnische Strafgesetzgeber die Generalprävention?, w: E. W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk (red.), Current problems of the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, Warszawa 2017, s. 118-132.

40. Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu w polskim i niemieckim prawie, Prokuratura i Prawo, 10/2017, s. 148-166.

41. Die ausgewählten Probleme der grenzüberschreitenden Nacheile in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, MSchrKrim 2/2017, s. 134-142.

42. Wybrane problemy pościgu transgranicznego w polsko-niemieckiej współpracy, Policja 1/2017, s. 2-7.

43. Zasada szybkości postępowania w prawnokarnym orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Federalnego, w: G. Hochmayr, B. Lukanko, M. Małolepszy (red.), Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, Poznań 2017, s. 89-102.

44. Der Einsatz von ehrenamtlichen Richtern im deutschen und im polnischen Strafverfahren (wspólnie z Michałem Głuchowskim), NJ 5/2018, s. 184-190.
[Udział ławników w niemieckim i w polskim postępowaniu karnym]

45. Przestępstwo niealimentacji w polskim i niemieckim systemie prawnyn - uwagi na kanwie nowelizacji prawa karnego (wspólnie z Erykiem Sokołowskim), w: Hanna Paluszkiewicz (red.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, Zielona Góra 2017, s. 41-68.

46. Participation of lay judges in criminal proceedings in Poland and Germany (wspólnie z Michałem Głuchowskim), Ius Novum 2/2018, s. 86-106.

47. Prawnokarne granice satyry i karykatury w świetle orzecznictwa sądów powszechnych, w: M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska (red.), Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, Acta Iuridical Lebusana, Vol. 8, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2018, s. 191-211.

48. Straftheorie und Strafzumessungspraxis in der Volksrepublik Polen (1944-1988), w: G. Steinberg (red.), Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa, Baden-Baden 2018, s. 95-113.

49. Landesbericht Polen (wspólnie z Aleksandrą Ligocką), w: G. Hochmayr (red.), Waffen und gefährliche Werkzeuge als Strafschärfungsgrund, Baden-Baden 2019, s. 145-163.

50. Odpowiedzialność karna oficera compliance (wspólnie z Moniką Pierzchlewicz), Prokuratura i Prawo 5/2019, s. 5-29.

51. Odpowiedzialność karna za zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze wobec małoletnich w świetle zmian w polskim i niemieckim prawie karnym (wspólnie z Martyną Dorniak), w: Hanna Paluszkiewicz (red.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017, Zielona Góra 2019, s. 35-54.

52. Die Ernennung von Richtern in England und Wales (wspólnie z Michałem Głuchowskim), w: M. Małolepszy (red.), Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2019, s. 99-106.
[Kryteria i procedura wyboru sędziów w Anglii i Walii]

53. Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit im Rechtsvergleich (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), w: M. Małolepszy (red.), Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin: Duncker & Humblot 2019, s. 121-147.
[Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w ujęciu prawnoporównawczym]

54. Ausgewählte Probleme der Satire und der Karikatur in der strafrechtlichen Rechtsprechung. W: E. W. Pływaczewski, E. M. Guzik-Makaruk (Ed.): Current problems of the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Warszawa: C.H. Beck 2019, s. 241-256.

55. Kryteria i procedura wyboru sędziów w Anglii i Walii (wspólnie z Michałem Głuchowskim). W: M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. 93-101.

56. Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w ujęciu prawnoporównawczym (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), W: M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. 115-146.

57. W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądów powszechnych (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), W: M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. 147-174.

58. Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w ramach kary ograniczenia wolności (wspólnie z Moniką Pierzchlewicz), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1/2020.

59. Rola kuratorów rodzinnych w zapobieganiu przestępczości nieletnich (wspólnie z Moniką Pierzchlewicz) W: Agnieszka Liszewska, Jana Kulesza (red.), Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020, s. 935-945.

60. Uwagi o potrzebie reformy środków służących zwalczaniu mowy nienawiści w internecie na tle niemieckiej ustawy o poprawie egzekwowania prawa w mediach społecznościowych (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz), (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), W: H. Paluszkiewicz (red.), Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2019: zagadnienia wybrane, Zielona  Góra:Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2020 (Acta Iuridica Lebusana Vol. 18), s. 55-66.

61. Argumentation and Legal Interpretation in the Criminal Decisions of the Polish Supreme Court and the German Federal Court: A Comparative View (wspólnie z Michałem Głuchowskim), Springer Natur 2021.

62. Przesłanki przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Doświadczenia niemieckie i perspektywy zmian polskiego prawa karnego., (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2018-2021: zagadnienia wybrane, tom IV, 2021 / red. H. Paluszkiewicz, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 2021, (Acta Iuridica Lebusana, Vol. 19), s. 133-142.

63. Kryminalno-polityczne konsekwencje nowelizacji art. 37a KK ustawą nazywaną Tarczą 4.0, (wspólnie z Justyna Macias), W: Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19. Doświadczenia polskie i wybranych państw europejskich, red. S. Kowalski, M. Małolepszy, Warszawa: C.H.Beck, s. 57-67.

64. Modele odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia w prawie polskim i niemieckim. Analiza prawno-porównawcza, (wspólnie z Bartoszem Jakimcem), Przegląd Sądowy 3/2022, s. 53-72.

65. Deutsche und polnische Strafrechtskultur, W: E. Hilgendorf, G. Hochmayr, M. Małolepszy, J. Długosz-Jóźwiak (Hrsg.), Liberalität und Verantwortung, Festschrift für Jan C Joerden zum 70. Geburtstag, Berlin: Duncker & Humblot 2023, s. 753-765.

66. Dimensions of comparative law - Traditionality and modernity of legal systems (w druku).

67. Criteria and procedure for the selection of judges in selected European countries (w druku).


 

Artykuł w gazecie:

1. Makdonaldyzacja polskiego wymiaru sprawiedliwości, Rzeczpospolita z dnia 12.01.2006.

2. Surowiej dla spokoju sumienia, Rzeczpospolita z dnia 15.01.2014.

3. Zielone światło dla kary grzywny, Rzeczpospolita z dnia 05.03.2014.

4. Przyszła polityka karna – wielka niewiadoma, Rzeczpospolita vom 04.02.2015.

5. Kiedy polskie drogi będą wreszcie bezpieczne?, Rzeczpospolita z dnia 25.02.2015.

6. Przejście dla lepszego prawa, Rzeczpospolita z dnia 22.04.2015.

 

Interwiew:

1. Maciej Małolepszy o tygodniowych karach więzienia, Rzeczpospolita z dnia 25.02.2016Varia:

1. Wprowadzenie [w:] Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nalewajko (red.), Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami, Berlin 2012, s. 7-8.

2. Wprowadzenie [w:] Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr, Paweł Nalewajko (red.), Wydawanie własnych obywateli w polsko-niemieckiej praktyce w sprawach karnych, Berlin 2013

3. Głos w dyskusji [w:] Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego 3/2011, s. 197.

4. Sprawozdanie, Międzynarodowa konferencja naukowa "Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osób między Polską a Niemcami" (Słubice, 9/10 VI 2011) (współredaktor Paweł Nalewajko), Państwo i Prawo 4/2012, s. 126-128.

5. Wprowadzenie [w:] Elżbieta Chryniewicz, Maciej Małolepszy (red.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań 2013

6. Wprowadzenie [w:] M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i Polsce. Die Reform des Sanktionenrechts in Deutschland, Österreich und Polen, Warszawa 2015, s. XIII-XV.

7. Wprowadzenie [w:] M. Małolepszy, A. Żurakowska (red.), Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych, Zielona Góra 2016, s. 7-9.

8. Tagungsbericht. Polnisch-deutsch-japanisch-türkische Tagung “Strafrechtlicher Reformbedarf” vom 14. bis zum 19. Sept. 2015 in Rzeszów und Kraków, [w]) J. Hruschka, J. C. Joerden (red.), Jahrbuch für Recht und Ethik. Annual Review of Law and Ethics, Bd. 24, Berlin 2016, s. 487-491.

9. Wprowadzenie, [w:] M. Małolepszy (red.), Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, Berlin 2019, s. 5-7.
[Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich]

10. Wstęp, [w:] M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa: C.H.Beck 2020, s. XI-XII.

 

Gościnne referaty:

1. Polska polityka karna na tle państw Unii Europejskiej, Konferencja Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, Pogorzelica 2006.

2. Dimensionen der Rechtsvergleichung – Traditionalität und Modernität der Rechtssysteme, Referat wygłoszony z okazji przyznania nagrody im. Joachima Georga Darjesa, Frankfurt (Oder) 2008.
[Wymiary komparatystyki prawa – tradycyjność i nowoczesność systemów prawnych]

3. Rewolucyjna reforma polskiego systemu sankcji i jej możliwy wpływ na wymiar kar za przestępstwa przeciwko mieniu, Referat wygłoszony na konferencji zatytułowanej "Zorganizowana transgraniczna przestępczość", która odbyła się w dniach 4-5 września 2014 r. w Königs Wusterhausen pod patronatem Prokuratora Generalnego kraju związkowego Brandenburgii.

4. Reforma systemu sankcji, referat wygłoszony w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze w dniu
16 czerwca 2015 r.

5. Die aktuellen Probleme der grenzüberschreitenden Nacheile in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, Justizakademie des Landes Brandenburg, Königs Wusterhausen 09.09.2016 r.

6. Deutsches und polnisches Strafrecht – strukturelle Unterschiede, organizator: Juristische Gesellschaft Frankfurt (Oder), 13.10.2016 r.

7. Der Einsatz von ehrenamtlichen Richtern im deutschen und polnischen Strafverfahren. Ein Rechtsvergleich mit Überlegungen zu einem möglichen Einsatz im Nachbarland – Modell für eine Zukunft in Europa?, organizator: Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter, Landesverband Brandenburg/Berlin e.V., Potsdam 17.06.2017 r.

 

Recenzje wydawnicze:

1. Recenzja monografii Magdaleny Perkowskiej pt. Przestępczość graniczna cudzoziemców. Warszawa 2013.

2. Recenzja monografii Elżbiety Hryniewicz-Lach pt. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP. Warszawa 2015.

3. Recenzja monografii Elżbiety Hryniewicz-Lach pt. Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu. Warszawa 2017.

 

Opinie prawne na temat niemieckiego prawa karnego dla polskich sądów i prokuratur:

1. Opinia prawna dla Sądu Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Pyrzycach z dnia 12.6.2012 r., Sygn. akt: VII K 180/12.

2. Opinia prawna dla Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach z dnia 19.12.2014 r., Sygn. akt: Ds. 644/14/S.