Banner Viadrina

Festschrift für Stanisława Kalus

Ius est ars boni et aequi

Wydane przez Magdalenę Habdas i Arkadiusza Wudarskiego

Peter Lang Verlag 2010


Festschrift für Stanisława Kalus [Księga jubileuszowa dla Stanisławy Kalus] w skrócie


Ius est ars boni et aequi kształtuje życie Stanisławy Kalus, nie tylko jako naukowca, nauczyciela i sędziny, ale także jej osobowość. Łączy orzecznictwo z żarliwą miłością do doktryny prawnej, sądowe poczucie sprawiedliwości, mądrości i ludzkiej wrażliwości. Stanisława Kalus należy, dzięki swojemu dziełu, do najwybitniejszych uczonych polskiego prawa.

Mająca swoje korzenie na Śląsku Stanisława Kalus, przyczyniła sie do polepszenia reputacji prawniczej oraz umiędzynarodowieniu tego regionu. Świadoma Ślązaczka jest równocześnie zagorzałą Europejką zaangażowaną w proces harmonizacji europejskiego prawa prywatnego.

Kompleksowa praca naukowa i zawodowa Pani Profesor Stanisławy Kalus zaowocowały rozwojem współpracy z wieloma polskimi i zagranicznymi instytucjami, która znajduje swój wyraz w tej księdze jubileuszowej. Pani Profesor koncentruje się na zagadnieniach naukowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego nieruchomości i ruchomości. Księga jubileuszowa porusza również problematykę postępowania arbitrażowego, ochrony konsumenta, prawa umów, historii prawa i prawa publicznego.

Autorzy artykułów to znani naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Austrii, Hiszpanii, RPA, USA i Polski. Dzieło ma więc charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy, a artykuły w nim zawarte stanowią bezcenne źródło wiedzy na temat zagadnień prawnych w różnych jurysdykcjach.