Banner Viadrina

Konstytucyjne uzasadnienie interwencji w ogólne prawo do prywatności

 

Doktorat Wolfganga Steinera

wolfgangsteiner

Praca powinna wyjaśnić, czy interwencja w ogólne prawo do prywatności może być uzasadniona i, jeśli tak, to jakie wymogi muszą być spełnione, aby taką interwencję można było uznać za usprawiedliwioną. Ma to ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ ustawodawca wraz z orzeczeniem o spisie statystycznym (BverfGE 65,1) wywołał prawdziwą lawinę przepisów ustawowych, mających na celu znalezienie równowagi między- po jednej stronie- ochroną osobistej sfery życia jednostki, a interesem informacyjnym państwa po drugiej stronie.

Temat jest i pozostanie aktualny, ponieważ ze względu na rozwinięte technologie instytucjom państwa coraz łatwiej jest dotrzeć do prywatnych informacji obywateli w celu stworzenia pełnego obrazu człowieka poprzez łączenie uzyskanych tych danych.