Banner Viadrina

Orzecznictwo

 
 • Uwzględnienie dochodu całkowitego przy obliczaniu ubezpieczenia społecznego jednostki, która jest czynna w kraju członkowskim na własny rachunek, komentarz do wyroku EuGH C-249/04, w: Customs Law Monitor, 2005 (10), s. 4-5;

 • Komentarz do wyroku ETS C- 414/02, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 32-34;

 • Komentarz do wyroku ETS C-475/01, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 126-128;

 • Przerwanie terminu, Komentarz do wyroku ETS C- 278/02, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 169-171;

 • Podatek od pojazdów, Komentarz do wyroku ETS C- 365/02, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 171-172;

 • Egzekwowanie roszczeń, Komentarz do wyroku ETS C-361/02 i EuGH C-362/02, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 257-258;

 • Komentarz do wyroku ETS C-459/02, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 293-297;

 • Papierosy zamiast sprzętu kuchennego, komentarz do wyroku ETS C-195/03, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 345-347;

 • Skutki prawne zaleceń i decyzji Organu Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu, Komentarz do wyroku ETS C- 377/02, w: Customs Law Monitor, 2005, s. 483-485;

 • Możliwość powołania się na art. 4 ust. 5 Dyrektywy VI, komentarz do wyroku ETS C-430/04, w: Monitor Prawa Podatkowego, 2006 (10), s. 6;

 • Zwolnienie z podatku VAT w sensie art. 13 Dyrektywy VI, Komentarz do wyroku ETS C- 394/04 i C- 395/04, w: Monitor Prawa Podatkowego, 2006 (4), s. 5-6;

 • Ochrona logo firmy w postępowaniu celnym, Komentarz do wyroku ETS C- 405/03, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 74-76;

 • Wiążąca moc prawna opinii prawnej WCO na przykładzie plastra nikotynowego, Komentarz do wyroku ETS C-206/03, w: Customs Law Monitor, 2006, s. 117-118;

 • Konsekwencje nieprawidłowo wypełnionego wniosku o refundację- kara czy korekta sumy refundowanej? – Komentarz wyroku ETS C- 542/03, w: Customs Law Monitor, 2006, s. 159-160;

 • Suma „prawnie należna“ w znaczeniu art. 236 ust. 1 ZK, Komentarz do wyroku ETS C-247/04, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 202-203;

 • Dopłaty wyrównawcze przy eksporcie, Komentarz do wyroku ETS C- 136/04 i C-311/04, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 243-245;

 • Wątpliwości przy obliczaniu kwoty refundacji oraz wymóg pytania prejudacyjnego, Komentarz do wyroku ETS C-461/03, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 285-286;

 • „Dług celny” w rozumieniu art. 29 ZK na przykładzie produktów optycznych, Komentarz do wyroku ETS C-491/04, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 286-287;

 • Pomoc dla urzędników celnych, Komentarz do wyroku ETS C-23/04 i C-25/04, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 368-371;

 • Moc wsteczna zapłaty długu celnego w wypadku „fałszywego świadectwa“ i związany z tym ciężar dowodowy, Komentarz do wyroku ETS C- 293/04, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 371-373;

 • Doręczenie o równoważnym skutku w rozumieniu art. 25 WE i zabronione przez art. 90 WE dyskryminujące opodatkowanie wewnętrzne, Komentarz do wyroku ETS C- 517/04, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 409-410;

 • Kwalifikacja pojazdów do przewozu osób w ramach wspólnej taryfy celnej, komentarz do wyroku ETS C- 15/05, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 411-412;

 • Komentarz do wyroku ETS C-11/05, w: Cutoms Law Monitor, 2006, s. 498-500;

 • Zasada klasyfikacji taryfowej na przykładzie śrubowkrętów, Komentarz wyroku ETS C-500/04, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 22-23;

 • Zwrot należności celnych dopuszczonych do obrotu towarów, Komentarz ETS C- 100/05, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 68-70;

 • Spójność systemu o zezwoleniu na przywóz alkoholu w związku ze swobodnym przepływem towarów, Komentarz do wyroku ETS C-434/04, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 70-71;

 • Naruszenie logo firmy przez tranzyt przez państwo, w którym to logo jest chronione, Komentarz do wyroku ETS C- 281/05, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 108-109;

 • Co deyduje o pochodzeniu produktu powstałego z części produkowanych w krajach trzecich, Komentarz do wyroku ETS C- 447/05 i C-448/05, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 144-146;

 • Termin dostawy dowodów o prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu tranzytowem poprzez przyjęcie decyzji w sprawie długu, Komentarz do wyroku ETS C- 44/06, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 146-147;

 • W klasyfikacji towarów w ramach wspólnej taksonomii i wyjaśnienie mocy obowiązującej prawa, Komentarz do wyroku ETS C- 229/06, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 197-198;

 • Interpretacja aktów prawnych w przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, Komentarz do wyroku ETS C- 63/03, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 276-277;

 • Możliwość ustalenia ostatecznego terminu do reakcji/ wypowiedzi w trakcie postępowania odwoławczego, Komentarz do wyroku C- 44/06, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 277-278;

 • Określenie „towarów pochodzących z“ na przykładzie ubrań używanych, Komentarz do wyroku ETS C- 56/06, w: Cutoms Law Monitor, s. 316-317;

 • Odzyskiwanie nienależnych spłat eksportowych, Komentarz do wyroku ETS C-428/05, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 317-318;

 • Zasady klasyfikacji w ujednoliconej nomenklaturze zgodnie z „określoną funkcją”, Komentarz do wyroku ETS C-142/06, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 366-368;

 • Ważność regulacji EC/1223/2002, Komentarz ETS C- 310/06, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s.368;

 • Eksport towarów- odpowiednik dowodu wywozu kwalifikowany dla zwrotu w sposób dorozumiany, Komentarz do wyroku ETS C-1/06, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 397-399;

 • Moc wsteczna rachunkowości celnych po zakończeniu procedor zewnętrznych, Komentarz do wyroku ETS C-173/06, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 445-447;

 • Podatek akcyzowy od olejów mineralnych sprawadzane w celach prywatnych, Komentarz do wyroku ETS C- 330/05, w: Cutoms Law Monitor, 2007, s. 484-485;

 • „Polska” akcyza na sprowadzane auta używane, uwaga do wyroku ETS C- 313/05, w: ZfZ 2007, s. 129-131, DE,

 • Kto decyduje o klasyfikacji czynu jako „kwalifikujących się do procedury wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” jak to opisano w art. 3 1697/79/EC, Komentarz ETS C- 62/06, w: Cutoms Law Monitor, 2008, s. 19-20;

 • Zwolnienie z podatku VAT w oparciu o zapomniane dowody wpisu przez kupującego, Komentarz do wyroku ETS C-271/06, w: Cutoms Law Monitor, 2008, s. 138-139;

 • Odmowa refundacji eksportu ze względu na niezgodność z prawem o zdrowie zwierząt, Komentarz do wyroku ETS C-96/06, w: Customs Law Monitor, 2008, s. 217-219;

 • Określenie odpowiedniego kraju do wypełnienia obowiązków celnych i odpowiedzialności agentów celnych do oszustw w zakresie procedur celnych, Komentarz do wyroku ETS C-230/06, w: Customs Law Monitor, 2008, s. 252-254;

 • Termin przedawnienia w postępowaniu zwrotu refundacji wywozowej, Komentarz do wyroku ETS, Customs and Tax Law Monitor, 2009, s.106;

 • Agent celny i jego odpowiedzialność jako osoby dokonującej lub zlecającej przywóz towarów oraz interpretacja pojęcia „przeniesienia towarów wewnątrz Wspólnoty”, Komentarz do wyroku ETS, w: Customs and Tax Law Monitor, 2009, s. 69-71