Banner Viadrina

Expose

Compilance (zgodność) zagranicznych inwestycji budowlanych w Polsce

 

            Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczny rozwój zagranicznych inwestycji. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw niemieckich, które z racji sąsiedztwa chętnie inwestują w Polsce. Z tego też względu, przedstawienie przepisów regulujących proces inwestycyjny w Polsce, pomoże w odpowiednim ukształtowaniu procedur compliance tak, aby przedsiębiorstwo niemieckie podejmujące inwestycje budowlane w Polsce nie narażało się na działania sprzeczne z prawem. Za powyższym przemawia statystyka, z której wynika, że już prawie połowa niemieckich przedsiębiorców posiada procedury  compliance i stale je udoskonala.     

Podjęte badania prowadzone w oparciu o komparatystykę niemieckiego i polskiego prawa mają doprowadzić do określenia odpowiednich standardów, jakie należy wprowadzić w przedsiębiorstwie, aby jego działania z zakresu inwestycji budowlanych prowadzonych na terenie Polski nie naruszały prawa. Przeprowadzenie wspomnianych badań  uzasadnione jest geograficzną bliskością obydwu państw i ich członkostwem w Unii Europejskiej.  

Prowadzona w ramach badań analiza przepisów regulujących w Polsce proces inwestycyjny ma ponadto sformułować postulaty  niezbędnych zmian w tej dziedzinie prawa  w celu przyspieszenia procedur wydawania stosownych decyzji.

Za bezsporny należy uznać fakt, iż istnieje potrzeba dostępu do wiedzy z zakresu obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego inwestycji budowlanych. Dlatego też,  jednym z celów pracy badawczej będzie opracowanie mechanizmów ułatwiających dostęp do informacji dla obcokrajowców.