Banner Viadrina

Studentische Hilfskräfte

Chkhikvishvili_Mariam_EUV0568_190

Mariam Chkhikvishvili


Juristische Fakultät (Jura)
Studentische Hilfskraft

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 HG 140
☏ +49 335 5534 2853
✉ SHK-CBecker@europa-uni.de

 

Turay_Falynda_EUV0546_190

Falynda Turay


Europa-Universität Viadrina

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 HG 140
☏ +49 335 5534 2853
✉ SHK-CBecker@europa-uni.de

 

Zajac_Julia_EUV0522_190

Julia Zajac


Juristische Fakultät (Jura)
Studentische Hilfskraft

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 HG 140
☏ +49 335 5534 2853
✉ SHK-CBecker@europa-uni.de

 

Sahin_Mehmet_EUV0593_190

Mehmet Sahin


Juristische Fakultät (Jura)
Studentische Hilfskraft

Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
🏠 HG 140
☏ +49 335 5534 2853
✉ shk-cbecker@europa-uni.de