Banner Viadrina

LL. M.
Europejskie Prawo Gospodarcze

Zasady naboru i wymagania

studentin_beratung ©Heide Fest
Każdego roku na studia przyjmowanych jest maksymalnie 30 kandydatów. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • ukończone studia prawnicze na jednym z niemieckich lub zagranicznych uniwersytetów, komisja rekrutacyjna może uznać dyplom innego kierunku studiów za równoważny, jeżeli kandydat nabył wiedzę niezbędną do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie europejskiego prawa gospodarczego;
  • znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodne czytanie i pisanie tekstów naukowych, branie udziału w zajęciach oraz prowadzenie rozmów na tematy fachowe;
  • wystarczająca znajomość prawa europejskiego;
  • duża motywacja do odbycia studiów podyplomowych.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje komisja rekrutacyjna. Kandydaci dopuszczeni do studiów zostaną pisemnie powiadomieni. Osoby te są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia o chęci podjęcia studiów oraz immatrykulacji w terminie podanym w skierowanym do nich liście. W razie niedotrzymania terminu miejsce zostanie przekazane następnemu na liście kandydatowi.

Jeżeli liczba kandydatów spełniających wyżej wymienione wymagania przekroczy liczbę miejsc, komisja rekrutacyjna utworzy listę. O miejscu na liście będzie decydował profil kandydata składający się z jego dotychczasowych ocen, motywacji do odbycia studiów podyplomowych itd. W przypadku kandydatów z doświadczeniem zawodowym w zakresie europejskiego prawa gospodarczego rodzaj tego doświadczenia i czas jego trwania będą uwzględniane co najmniej na równi z wynikami dotychczasowych studiów. Komisja rekrutacyjna może zdecydować się na przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w małych, składających się z maks. 6 osób grupach. Jeżeli kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście zadecyduje los. Jednocześnie zostanie utworzona lista rezerwowa, na wypadek gdyby nie wszyscy kandydaci, którym zaproponowano miejsce je przyjęli. W razie zwolnienia się miejsc będą one obsadzane według miejsca na liście rezerwowej.