Banner Viadrina

LL. M.
Europejskie Prawo Gospodarcze

Przebieg studiów

Studenten im Seminar ©Heide Fest

Studia podyplomowe „Europejskie Prawo Gospodarcze“ zaczynają sie zawsze w semestrze zimowym (początek października) i obejmują dwa semestry.

Na pierwszym semestrze realizowane są moduły podstawowe w zakresie 16 godzin zajęć w tygodniu, na drugim semestrze przewidziane jest 8 godzin zajęć tygodniowo z modułów do wyboru. Każdy z modułów kończy się egzaminem pisemnym trwającym z reguły dwie do czterech godzin. Jeżeli wykładowca wyrazi zgodę, możliwe jest zastąpienie egzaminu pisemnego egzaminem ustnym lub praca pisemną połączoną z ustnym referatem.

Po zaliczeniu wszystkich modułów podstawowych uczestnicy piszą na drugim semestrze równolegle do dalszego programu studiów pracę masterską. Opiekunem pracy może być każdy w wykładowców kierunku „Europejskie Prawo Gospodarcze”, to samo dotyczy wyboru tematu pracy, który dodatkowo musi być zaakceptowany przez koordynatora kierunku. Praca masterska służy pokazaniu, że student potrafi pracować naukowo w zakresie europejskiego prawa gospodarczego oraz że umie odpowiednio zaprezentować wyniki swojej pracy. Czas na napisanie pracy masterskiej to 16 tygodni. Pracę należy przygotować w języku niemieckim, za zgodą opiekuna pracy możliwe jest także jej sporządzenie w języku angielskim.

 
 Przedmiotyilość godzin zajęć w tygodniuwaga w ECTSnakład pracy w godzinach
Studia ogółem   24 62 1860
Semestr zimowy Moduły podstawowe 16 32 960
Semestr letni Moduły do wyboru 8 12 360
  Praca masterska   18 540

 

Na koniec studiów absolwenci otrzymują świadectwo zawierające oceny z poszczególnych egzaminów oraz ocenę z pracy masterskiej. Ponadto wystawiana jest ocena ogólna składająca się ze średniej wszystkich ocen cząstkowych oraz oceny z pracy masterskiej, przy czym ocena z pracy masterskiej liczy się przy obliczaniu średniej podwójnie. Razem ze wspomnianym świadectwem absolwent otrzymuje Diploma Supplement oraz dokument umożliwiający mu nadanie tytułu akademickiego „Master des Europäischen Wirtschaftsrechts (LL.M.)“.