Banner Viadrina

LL. M.
Europejskie Prawo Gospodarcze

Program studiów

Program studiów podyplomowych „Europejskie Prawo Gospodarcze” składa się czterech modułów podstawowych oraz czterech modułów do wyboru.


 

 

SWS

ETCS

workl.

I.

Moduły podstawowe (obowiązkowe)

     
1. Europejski ustrój gospodarczy      
  Podstawowe swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 2 4 120

 

Prawa postawowe UE 2 4 120
2. Europejskie prawo konkurencji I      
  Europejskie prawo antymonopolowe 2 4 120
  Europejskie prawo o pomocy publicznej i o zamówieniach publicznych 2 4 120
         
3. Europejskie prawo prywatne I      
  Europejskie prawo prywatne 2 4 120
  Europejskie prawo pracy 2 4 120
         
4. System ochrony prawnej UE      
  Prawo procesowe UE 2 4 120
  Europeizacja prawa państw członkowskich 2 4 120
         

II.

Moduły do wyboru (semestr letni)

     
5. Europejskie prawo gospodarcze II      
  Europejskie prawo postępowania gospodarczego 2 3 90
  Europejskie prawo konkurencji i znaków towarowych 2 3 90
         
6. Europejskie prawo prywatne II      
  Europejskie prawo ochrony konsumentów 2 3 90
  Europejskie prawo handlowe oraz prawo spółek 2 3 90
         
7. Unia Europejska w globalnej wymianie handlowej i gospodarczej      
  Międzynarodowe prawo gospodarcze 2 3 90
  Prawo handlu zewnętrznego UE 2 3 90
         
8. Europejskie prawo gospodarcze i szczególne części prawa gospodarczego      
  Europejskie prawo karne gospodarcze 2 3 90
  Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego UE (n.p. prawo walutowe, prawo regulacyjne) 2 3 90

Skróty:

SWS - ilość godzin zajęć w tygodniu (Semesterwochenstunden)

ECTS - waga przedmiotu w mierzona w kredytach (European Credit Point System)
workl - naklad pracy w godzinach (workload)

 

Internationale Flaggen im AudiMax der Viadrina ©Heide Fest