Banner Viadrina

LL. M.
Europejskie Prawo Gospodarcze

Dokumenty i terminy

23_06_2010viadukt_IMG_6043 ©Heide Fest

Kandydaci muszą udowodnić, że spełniają wymogi rekrutacyjne poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

Jako dowód ukończenia studiów wyższych należy przedłożyć notarialnie potwierdzoną kopię dyplomu w języku niemieckim lub angielskim. Jeżeli dyplom został wystawiony w innym języku, należy dołączyć jego tłumaczenie na język niemiecki lub angielski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Aby udowodnić wystarczającą znajomość języka niemieckiego należy dostarczyć jeden z następujących dokumentów:

  • Dyplom studiów wyższych uzyskany na niemieckiej uczelni;
  • Zdanie egzaminu DSH zgodnie z § 1 ust. 2, zd. 1 Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) z dnia 07.02.2005;
  • Z egzaminu DSH są zwolnieni kandydaci posiadający jeden z następujących dyplomów językowych: DSD II, KDS, GDS, ZOP, TestDaf co najmniej Niveau Stufe 4 ze wszystkich części egzaminu. Ponadto zwolnienie z DSH przysługuje również kandydatom, którzy zdali ten egzamin lub jego odpowiednik na innej niemieckiej uczelni, oraz osobom, które udowodnią że zdobyły niezbędne kwalifikacje językowe w ramach matury (§ 1 ust. 3 lub 4 Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) z dnia 07.02.2005).

Znajomość prawa europejskiego kandydat może udowodnić dostarczając jeden z następujących dokumentów:

  • Zaświadczenie o udziale w zajęciach z prawa europejskiego na uniwersytecie w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo przez jeden semestr;
  • Zaświadczenie o pracy zawodowej przez co najmniej rok w organach lub innych instytucjach Unii Europejskiej;
  • Zaświadczenie o odbyciu półgodzinnego egzaminu ustnego w czasie którego dyrektor kierunku Europejskie Prawo Gospodarcze sprawdza posiadanie wymaganej wiedzy w zakresie materialnego i instytucjonalnego prawa europejskiego;
  • Ponadto kandydaci zobowiązani są przedstawić list motywacyjny w języku niemieckim (1- 1 1/2 strony) przedstawiający powody, dla których zdecydowali się na podjęcie studiów na kierunku Europejskie Prawo Gospodarcze.

Podania o przyjęcie na semestr zimowy (początek studiów w październiku) wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do 1 lipca każdego roku.
 
Komplet dokumentów należy przesłać pocztą do koordynatora kierunku.